Przetargi.pl
„Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie”.

Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-112 Świerczów, ul. Brzeska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4196344 , fax. 0-77 4196344
 • Data zamieszczenia: 2020-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie
  ul. Brzeska 17
  46-112 Świerczów, woj. opolskie
  tel. 0-77 4196344, fax. 0-77 4196344
  REGON: 16022866700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Antresola zlokalizowana jest w północnej części sali widowiskowej i zaprojektowana jest w technologii żelbetowej monolitycznej z układaniem betonu sposobem ręcznym. Zastosowany Beton B25 ,stal A-III. Elementy konstrukcyjne żelbetowe : stopy fundamentowe słupy okrągłe podciągi płyta stropowa monolityczna schody płytowe monolityczne Roboty murarsko-tynkarskie balustrada murowana ,zakończona okładziną granitową balustrada schodowa stalowa ścianka działowa pod schodami tynk stropu tynk balustrady tynk ścianki działowej malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi Posadzka posadzka z klepki dębowej okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych z cokolikami dla celów widowiskowych układane rozbieralne gotowe podesty Wyposażenie zestaw nagłośnienia gabloty informacyjne przenośne ławki konferencyjne 4 osobowe Instalacje : Przewiduje się instalację elektryczną jednofazową zasilaną z rozdzielni głównej. W instalacji elektrycznej występuje obwód oświetleniowy z oprawami LED oraz obwód gniazd wtykowych. W obwodzie oświetleniowym przewiduje się oprawy ścienne i sufitowe LED , a także podświetlenie gablot i biegu schodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach: -projekt budowlany - przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach