Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chorzowa

Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Bałtycka 8A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
  Bałtycka 8A
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  REGON: 000166249
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chorzowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe utrzymanie prawidłowego funkcjonowania oraz konserwacji drogowych sygnalizacji świetlnych wskazanych w Tabeli 1 w pkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.2. W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.3. W ramach wykonywania usług należy stosować się do przepisów zawartych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych Nr: D-07.03.01; D-07.03.02 wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych oraz Instrukcji obsługi i konserwacji Systemu Zarządzania Ruchem w Chorzowie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do SWZ.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.Zamawiający informuje, że nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 1) Brak podziału zamówienia na części nie ogranicza udziału w nim firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak również nie wpływa na zmianę kręgu Wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50230000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł ( siedem tysięcy złotych i 00/100)2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku:ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.2) w gwarancjach bankowych.3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3) kwotę gwarancji,4) termin ważności gwarancji,5) nieodwołalne i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego.6. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej),a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do:1) przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej);2) złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu;3) przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,- zł,b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,- zł.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie łącznie.2) Zdolność techniczna lub zawodowa:a) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby na następujące stanowiska:A. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia:− Kierownik w branży drogowej – 1 osoba - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń,− Kierownik w branży elektrycznej – 1 osoba - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,− Dozór - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia SEP dozoru techn. D,− Eksploatacja - co najmniej dwie osoby z których każda posiada uprawnienia SEP min. 1 kV,B. Osoby posiadające doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia:− Stanowisko nr 1 - co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętności i doświadczenie w obsłudze sterowników stosowanych na terenie miasta Chorzowa (ASR-2010PL/16/32 i ASR-2010PL/32/80.),− Stanowisko nr 2 - co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętności i doświadczenie w korzystaniu i wprowadzaniu zmian w funkcjonującym na terenie miasta Chorzowa systemie wideodetekcji (Autoscope Pn-500 i Sn-500, NVIP-4DN3500C-2P),− Stanowisko nr 3 - co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętności i doświadczenie z zakresu utrzymania co najmniej 30 sygnalizacji świetlnych wraz z utrzymaniem elementów systemu zarządzania ruchem obejmującego co najmniej 10 kamer monitoringu i 2 tablice VMS,− Stanowisko nr 4 - co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętności i doświadczenie w obsłudze kamer ANPR firmy HikVision z serii iDS-TCV,− Stanowisko nr 5 - co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętności i doświadczenie w obsłudze kamer monitoringu firmy HikVision modeli DS-2DF6A236X-AEL, DS-2CD6D24FWD lub nowszych.UWAGA:1. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk z grupy A, dla których konieczne jest posiadanie wskazanych uprawnień ze stanowiskami z grupy B, dla których konieczne jest posiadanie wskazanego doświadczenia zawodowego. Warunkiem łączenia stanowisk jest posiadanie przez daną osobę uprawnień wymaganych dla grupy A i doświadczenia wymaganego dla grupy B, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może połączyć maksymalnie dwa stanowiska z danej grupy.2. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi: Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób. Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania warunku należy zawrzeć w Załączniku Nr 9 do SWZ (Wykaz osób).b) Wykonawca powinien dysponować co najmniej następującym potencjałem technicznym:− samochodem z podnośnikiem koszowym – minimalna ilość 1 szt.;− żurawiem samochodowym o udźwigu min. 4t – minimalna ilość 1 szt.;− samochodem skrzyniowym – minimalna ilość 1 szt.;− odpowiednio oznakowanymi pojazdami do wykonywania prac na drodze – minimalna ilość 4 szt.;− przyrządem do wykrywania urządzeń podziemnych oraz infrastruktury elektrycznej i elektronicznej – minimalna ilość 1 szt.− zestawem oznakowania do zabezpieczenia miejsca robót – minimalna ilość 2 szt.;− komputerem przenośnym (laptopem) – minimalna ilość 1 szt.;− przyrządem do strojenia pętli indukcyjnych – minimalna ilość 1 szt.;− stanowiskiem do monitoringu skrzyżowań – minimalna ilość 1 szt.;− piłą spalinową do nawierzchni – minimalna ilość1 szt.;− zagęszczarką – minimalna ilość 1 szt.− agregatem prądotwórczym – minimalna ilość 2 szt.− posiadanie lub dostęp do laboratorium technicznego umożliwiającego sprawdzanie i programowanie sterowników zainstalowanych na terenie miasta Chorzowa (ASR-2010PL/16/32 i ASR-2010PL/32/80.),− posiadanie lub dostęp do urządzeń badających i dostrajających pętle indukcyjne− posiadanie lub dostęp do oprogramowania umożliwiającego obsługę urządzeń wideodetekcji (Autoscope Pn-500 i Sn-500, NVIP-4DN3500C-2P)− posiadać minimum jeden numer ogólnodostępnej łączności telefonicznej przewodowej i minimum dwa numery ogólnodostępnej łączności telefonicznej bezprzewodowej.c) Doświadczenie WykonawcyWykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na:a) Bieżącym utrzymaniu co najmniej 30 sygnalizacji świetlnych w nieprzerwanym okresie czasu nie krótszym niż 1 rokb) Wartość wykonywanej usługi była nie mniejsza niż 300 000,00 zł bruttoUwaga- Jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, może powoływać się wyłącznie na zakres faktycznie wykonany przez Wykonawcę.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia Wykonawcy, w zw. z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy PZP, - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane, co oznacza, że treść oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, winna odzwierciedlać sposób w jaki konsorcjum wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W sytuacji, gdy tylko jeden z członków konsorcjum wykazuje się wymaganymi do realizacji zamówienia zdolnościami (doświadczeniem), to żeby doszło do faktycznego wykorzystania tych zdolności, zgodnie z normą wynikającą z art. 117 ust. 3 ustawy PZP – powinien on uczestniczyć w każdej z czynności składających się na wykonywanie zamówienia.W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach