Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chorzowa

Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Bałtycka 8A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
  Bałtycka 8A
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  REGON: 000166249
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chorzowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe utrzymanie prawidłowego funkcjonowania oraz konserwacji drogowych sygnalizacji świetlnych wskazanych w Tabeli 1 w pkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.2. W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.3. W ramach wykonywania usług należy stosować się do przepisów zawartych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych Nr: D-07.03.01; D-07.03.02 wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych oraz Instrukcji obsługi i konserwacji Systemu Zarządzania Ruchem w Chorzowie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje Załącznik nr 1 do SWZ.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.Zamawiający informuje, że nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 1) Brak podziału zamówienia na części nie ogranicza udziału w nim firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak również nie wpływa na zmianę kręgu Wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50230000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach