Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika przy ul. Mikołowskiej w trybie projektuj-buduj

Gmina Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Niepodległości 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 327763808
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tychy
  Niepodległości 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. +48 327763808
  REGON: 276255507
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika przy ul. Mikołowskiej w trybie projektuj-buduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika przy ul. Mikołowskiej w Tychach. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót, a także wytycznymi producentów wyrobów budowlanych i materiałów oraz Ustawą Prawo zamówień publicznych.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.Zamówienie obejmuje m.in.:1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego z założeniem rozbudowy, celem uzyskania dodatkowych 38 m2 powierzchni użytkowej budynku, 2) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii, zgód, ekspertyz oraz Decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie w/w zakresu robót, w tym pozwolenia na budowę,3) kompleksowe wykonanie zaprojektowanych robót wraz z robotami towarzyszącymi i tymczasowymi na podstawie opracowanej dokumentacji i zgodnie z uzyskaną Decyzją o pozwoleniu na budowę,4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestycji,5) opracowanie dokumentacji powykonawczej,6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.Dla wszystkich zabudowywanych materiałów wykonawca winien przedstawić dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego:Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaKod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 11.4 ppkt 2) do 4) SWZ:- dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez wykonawców,- wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;• sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;• zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.Wymagane jest wykonanie minimum 1 roboty budowlanej (robota winna być przedmiotem jednej umowy) o wartości min. 150 000,00 zł brutto polegającej na remoncie/modernizacji/budowie/przebudowie obiektu budowlanego.UWAGA:Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415) zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/dostaw/usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych/dostaw/usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia osoby/osób z uprawnieniami budowlanymi do:- projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,- kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającej doświadczenie jako kierownik budowy w zakresie nadzorowania minimum jednego zadania ogólnobudowlanego o wartości min. 150 000,00 zł brutto polegającego na remoncie/modernizacji/budowie/przebudowie obiektu budowlanego,- kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.Poleganie na zasobach innych podmiotów:1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,niezależnie od charakteru prawnego łączącychgo z nimi stosunków prawnych.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będziedysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 2a do SWZ).4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wrozdziale 6, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, tj. na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 7.8. SWZ.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach