Przetargi.pl
Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny; modernizacja budynku (remont piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie drenażu)

MIASTO RYBNIK ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324392302 , fax. 324224124
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO RYBNIK
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 324392302, fax. 324224124
  REGON: 276255430
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny; modernizacja budynku (remont piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie drenażu)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Przedszkola nr 10, w dzielnicy Maroko-Nowiny (remont piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie drenażu). Zakres zamówienia.1. Modernizacja instalacji elektrycznej na parterze i piętrze budynku w zakresie wymiany oprzewodowania, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego oraz tablic rozdzielczych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przebudowa układu zasilania z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz budynku, wykonanie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz pomiary pomontażowe.2. Instalacje niskoprądowe - zakres obejmuje wykonanie robót opisanych szczegółowo w przedmiarze robót, takich jak:1) budowa instalacji sieci strukturalnej,2) budowa instalacji sieci WiFi,3) budowa instalacje sieci pod tablicę interaktywną,4) demontaż istniejącego monitoringu wizyjnego obiektu oraz dostawa i instalacja cyfrowego monitoringu IP, 5) demontaż istniejącej centrali systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz dostawa i instalacja nowego SSWiN,6) dostawa i instalacja centrali telefonicznej wraz z telefonami,7) demontaż istniejącego systemu domofonowego i dostawa i instalacja systemu wideo domofonowego.Szczegółowy zakres prac dla instalacji niskoprądowej, minimalne parametry urządzeń są wyszczególnione w dołączonym przedmiarze robót. Rozkład poszczególnych instalacji pokazują rysunki nr T1, T2, T3.3. Malowanie pomieszczeń przedszkola po robotach elektrycznych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi malowanie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych budynku w zakresie:1) uzupełnienie bruzd po robotach instalacyjnych, 2) założenie wzmocnień z siatki w miejscach łączeń dylatacyjnych,3) uzupełnienie wyprawy tynkarskiej,4) malowanie pomieszczeń.4. Roboty budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej murów zewnętrznych budynku jak również związane z usunięciem skutków zawilgoceń w pomieszczeniach w poziomie piwnic:Roboty zewnętrzne:1) rozbiórka nawierzchni w obszarze planowanych prac (na szer. 2,0 m) z rozbiórką nawierzchni całego tarasu zewnętrznego (4,2 x 13,5 m)2) wykonanie wykopu do poziomu posadowienia ław fundamentowych wzdłuż ścian zewnętrznych wraz z umocnieniem ścian wykopu,3) demontaż starych doświetlaczy okiennych, rozbiórka zsypu na opał,4) rozbiórka istniejących dwóch niezależnych schodów zewnętrznych prowadzących na kondygnację piwnic oraz murów oporowych,5) odtworzenie murów oporowych i biegów schodowych z zachowaniem istniejącej geometrii,6) demontaż wskazanych okien, zamurowanie otworów, wymiana jednego okna,7) wykonanie wentylacji typu „z” w dwóch pomieszczeniach,8) odbicie tynku, usunięcie resztek izolacji, usunięcie luźnej zaprawy ze spoin, 9) oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie powierzchni muru,10) nałożenie tynku, wykonanie bitumicznej przeciwwilgociowej izolacji powłokowej oraz izolacji termicznej z płyt polistyrenowych,11) założenie folii kubełkowej,12) ułożenie na dnie wykopu warstwy filtracyjnej ze żwirku w otulinie z geowłókniny, 13) zabudowa rury drenarskiej i studzienek rewizyjnych wraz z podłączeniem istniejących rur spustowych i włączeniem całości do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, 14) montaż nowych doświetlaczy okiennych, 15) zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem i wykonaniem opaski żwirowej w poziomie terenu,16) odtworzenie zdemontowanej nawierzchni z uzupełnieniem w miejscach zlikwidowanych elementów (wykorzystanie elementów z demontażu na poziomie 50%, nawierzchnie poza tarasem należy ujednolicić), 17) wykonanie nowych warstw tarasu z warstwą wierzchnią z kostki wielkogabarytowej.Roboty wewnętrzne w piwnicy (wewnętrzna powierzchnia ścian zewnętrznych do wys. 1,20):1) odbicie zawilgoconych tynków i oczyszczenie ściany,2) osuszanie ścian za pomocą agregatów mikrofalowych,3) neutralizacja soli i odgrzybianie podłoża,4) wykonanie blokady poziomej metodą iniekcji poziomej, niskociśnieniowej,5) wykonanie wyprawy tynkarskiej i nałożenie elastycznej, powłokowej zaprawy uszczelniającej (izolacji szlamowej) o gr. min. 2 mm,6) wykonanie tynku renowacyjnego,7) malowanie pomieszczeń,Roboty uzupełniające i przygotowawcze:1) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót, 2) zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych do prac przed uszkodzeniem i zabrudzeniem,3) demontaż i ponowny montaż prowadzonych wzdłuż ściany zewnętrznej instalacji odprowadzających wodę,4) wywóz i utylizacja gruzu, urobku.Szczegółowo zakres całego zamierzenia budowlanego opisują: dokumentacja rysunkowa, przedmiary robót (będące elementem pomocniczym), STWiOR.W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:- zraszania wodą / innego zabezpieczenia przed pyleniem dla terenu prowadzenia prac rozbiórkowych;- zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy;- stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie);- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów;- stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.Przypomina się również, że:- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1. W ramach niniejszego zadania planuje się zainstalować przed wejściem głównym do obiektu przycisk dzwonkowy po to, aby osoba niepełnosprawna mogła za jego pośrednictwem wezwać obsługę, która pomoże jej dostać się do środka budynku.Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:  wykonywanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, wykonywanie robót budowlanych elektrycznych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia (w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach