Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników w ramach zadań: Część I. Remonty nawierzchni dróg powiatowych. Remonty nawierzchmi dróg gminnych. Część II. Remonty bieżące chodników – powiat. Remonty bieżące chodników – gmina.

Miasto Mysłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, Ul. Powstańców
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 223 40 75 , fax. 32 223 40 75; 222 25 65
 • Data zamieszczenia: 2019-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Mysłowice
  Ul. Powstańców 1
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 32 223 40 75, fax. 32 223 40 75; 222 25 65
  REGON: 27625539300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//www.bip.myslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników w ramach zadań: Część I. Remonty nawierzchni dróg powiatowych. Remonty nawierzchmi dróg gminnych. Część II. Remonty bieżące chodników – powiat. Remonty bieżące chodników – gmina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są remonty bieżące chodników na na terenie miasta Mysłowice poprzez wykonanie robót dla poszczególnych części zamówienia: 3.2. Część I w zakresie remontów nawierzchni dróg obejmuje wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych masami mineralno – bitumicznymi (dla powierzchni powyżej 5 m2) z rozbiórką ręczną lub frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem wraz z wywozem gruzu bądź granulatu asfaltowego na powierzchni około 350 m2; wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi pod warstwę ścieralną bądź doraźne naprawy mieszanką mineralno-bitumiczną „na gorąco” w ilości około 25t; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 5cm na powierzchni około 200,0 m2; utwardzenie poboczy frezem asfaltowym gr. 8 cm (frez Wykonawcy) na powierzchni około 110,0 m2; uszczelnienie poprzecznych i podłużnych spękań nawierzchni bitumicznej na długości około 285 m; remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową (dla powierzchni do 5 m2) w ilości około 35 t; regulację pionową kratek ściekowych, włazów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych. 3.3. Część II w zakresie remontów bieżących chodników obejmuje wykonanie remontów chodników z kostki brukowej i płyt betonowych na powierzchni łącznej około 304 m2 (według wskazań Zamawiającego) poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni, wykorytowanie, wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 8 cm bądź 15 cm (zjazdy), ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie płyt betonowych 50x50x7cm, rozebranie i ustawienie krawężników betonowych na długości łącznej około 130 m oraz obrzeża betonowego (według wskazań Zamawiającego), wywóz gruzu i gruntu, remont nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężników, regulację włazów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych na remontowanych nawierzchniach oraz humusowanie zieleńcy (według wskazań Zamawiającego) na łącznej powierzchni około 50 m2. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w przedmiarach robót (oddzielnie dla każdej z części zamówienia) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej SST). Zakres robót każdorazowo wskazuje inspektor nadzoru. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysami powykonawczymi, wystawianymi za dane okresy rozliczeniowe (miesięczne) na podstawie obmiaru robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych ofertowych. 3.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp, Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) z wyłączeniem czynności realizowanych przez kierownika robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 3.5.1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w pkt 26 siwz oraz § 8 ust. 1 pkt 8 projektu umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ). Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy: 3.5.2. czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez kierownika robót, tj. osoby pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 3.6. Zamawiający wymaga, aby do karty ofertowej dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowanie potencjałem technicznym i pracownikami w ilości umożliwiającej, na każde żądanie Zamawiającego, prowadzenie robót przez dwie brygady równocześnie, tj. jedna brygada na zadaniach z zakresu uzupełniania ubytków, remontów na powierzchni do 5 m2, utwardzania poboczy; druga brygada na zadaniach z zakresu remontów z użyciem frezarki i rozkładarki mas bitumicznych. UWAGA! Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości koniecznych do wykonania jednostek ww. poszczególnych robót w ramach złożonej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla Części I w zakresie remontów nawierzchni dróg dla Części II w zakresie remontów bieżących chodników Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 6.5.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.5.1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 6.5.1.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp. 6.5.1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.5.1.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.5.1.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.5.1.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 6.5.1.6.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 6.5.1.6.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 6.5.1.1. 6.5.2. Na podstawie art. 24 ust. 11 uPzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma zawierającego ww. informacje. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach