Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Libiąż w 2014 roku

Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6271311 , fax. 32 6249290
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
  ul. Działkowa 1 1
  32-590 Libiąż, woj. małopolskie
  tel. 32 6271311, fax. 32 6249290
  REGON: 27625798900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.libiaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Libiąż w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Libiąż w 2014 roku. Zakres robót obejmować będzie m.in.: naprawę cząstkową nawierzchni dróg, naprawę cząstkową chodników, naprawę i utrzymanie poboczy. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (zał. nr 4 do SIWZ). Podane w przedmiarze ilości robót są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian pomiędzy pozycjami przedmiaru robót, podyktowanymi rzeczywistymi potrzebami wykonania przedmiotu zamówienia, do wysokości wynagrodzenia umownego i przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przewidywanego zakresu robót przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb i tym samym wynagrodzenia w oparciu o ceny jednostkowe. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne przedmiotu umowy, na okres 12 miesięcy od daty odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.libiaz.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach