Przetargi.pl
Nierytmiczna dostawa paliw silnikowych od 3.02.2014-31.12.2014

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 611 60 97, 611 60 98 , fax. 0-14 611 61 00
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
  ul. Ks. J. Poniatowskiego 7 7
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 0-14 611 60 97, 611 60 98, fax. 0-14 611 61 00
  REGON: 85166521000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.bochnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nierytmiczna dostawa paliw silnikowych od 3.02.2014-31.12.2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nierytmiczna dostawa paliw silnikowych od 3.02.2014-31.12.2014 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni realizowana w formie tankowania do zbiorników pojazdów, sprzętu, kanistrów w łącznej ilości benzyna Pb-95- 1.000 litrów, ON-15.000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 11 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Odległość od siedziby zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach