Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych i chodników w 2020r.

Gmina Świerklaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-622 Świerklaniec, Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 844 853, , fax. 322 844 852
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerklaniec
  Młyńska 3
  42-622 Świerklaniec, woj. śląskie
  tel. 322 844 853, , fax. 322 844 852
  REGON: 54000900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierklaniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gruntowych i chodników w 2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 Remont nawierzchni z prefabrykatów betonowych, materiałów kamiennych: a) 150m2 remontu nawierzchni z materiału odzyskanego b) 50m2 remontu nawierzchni z materiału nowego c) 35mb remontu krawężnika z materiału odzyskanego d) 25mb remontu krawężnika z materiału nowego e) 30mb remontu obrzeża z materiału odzyskanego f) 15mb remontu obrzeża z materiału nowego Zadanie 2 Równanie dróg gminnych gruntowych z zagęszczeniem: a) 120m2 równania powierzchni dróg gruntowych z materiału odzyskanego b) 1700Mg wbudowanego nowego materiału Zadanie 3 Roboty drogowe związane z regulacją urządzeń w związku z realizacją ww. zadań: a) 2 szt wpustu ulicznego b) 4 szt studni kanalizacyjnej c) 1 szt studni teletechnicznej d) 5 szt zasuwy Zadanie 4 Inne roboty drogowe nie objęte powyższym wykazem (np. remont elementów kanalizacji deszczowej)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach