Przetargi.pl
Wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-263 Wrzosowa, Sobuczyna, ul. Konwaliowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (034) 327-53-20 , fax. (034) 327-52-66
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1
  42-263 Wrzosowa, woj. śląskie
  tel. (034) 327-53-20, fax. (034) 327-52-66
  REGON: 15037089300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czpk.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie zgodnie z zakresem zamówienia wskazanym poniżej 2. Zakres zamówienia winien być zrealizowany w oparciu o poniższe dokumenty: a) Projekt techniczny – Zał. Nr 8 do SIWZ. b) Przedmiar robót ze wskazanym zakresem prac do wykonania – Zał. Nr 9 SIWZ. c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Zał. Nr 10 SIWZ. d) Zgłoszenie na roboty remontowe – Zał. Nr 11 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na przedmiot zamówienia na kwotę: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Termin wniesienia: Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Więcej informacji pkt 9 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: --- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca może skorzystać z Zał. Nr 4 do SIWZ; --- Inne dokumenty, które Wykonawca musi dołączyć do oferty: 1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby (osobę) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. (Załącznik Nr 1 do SIWZ). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy, będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (pkt 7.8. – pkt 7.14. SIWZ). 3. Pełnomocnictwo z art. 23 ust. 2 Ustawy PZP (jeżeli dotyczy) – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy PZP. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Zał. Nr 9 do SIWZ. Kosztorys ma być opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867). 5. Potwierdzenie wniesienia wadium --- Wykonawca polegających na zasobach innych podmiotów (pkt 7.8. – pkt 7.14. SIWZ). --- Wykonawca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 7.15. – pkt 7.20. SIWZ). --- Oferta wspólna (Konsorcjum): (pkt 7.21. – pkt 7.26. SIWZ). --- Podwykonawstwo (pkt 19 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach