Przetargi.pl
Bieżące sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Gminy Słupsk

Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54 , fax. 059 8429254
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Słupsk
  ul. Sportowa 34 34
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54, fax. 059 8429254
  REGON: 00055137800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Gminy Słupsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca bieżącego sukcesywnego wykonywania wycen nieruchomości w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Gminy Słupsk. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) określenie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku: a) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, b) wybudowania drogi, c) wybudowania infrastruktury technicznej, d) podziału nieruchomości, 2) określenie wartości nieruchomości gruntowych jako prawa użytkowania wieczystego, 3) wydanie opinii w sprawie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości, 4) wydanie opinii w sprawie wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku zmiany funkcji w planie (opłata planistyczna). 3. Przedmiot zamówienia w zakresie szacowanego zapotrzebowania został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Ilości wycen nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ są ilościami szacunkowymi w okresie realizacji zamówienia i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie realizowanych wycen przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 5. W okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu rozliczenie następować będzie w oparciu o faktycznie wykonane usługi oraz ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy. 6. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego w terminie maksymalnie do 14 dni od daty zgłoszenia potrzeby przekazanego pisemnie (faksem, drogą elektroniczną) lub ustnie (telefonicznie) - zgodnie z terminem podanym w pkt 2 Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić Zamawiającemu (faksem lub droga elektroniczną) fakt otrzymania ww. zgłoszenia w dniu jego przekazania. 7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca nie będzie otrzymywał od Zamawiającego załączników w postaci dokumentów lub ich kserokopii, takich jak: wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wyciąg z księgi wieczystej. Powyższe dokumenty Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać we własnym zakresie z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Słupsku, Sądu Rejonowego w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Słupsku. 8. W przypadku stwierdzenia, że wyceny wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminaslupsk.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach