Przetargi.pl
Usługi rzeczoznawców majątkowych

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-231 Gdynia, ul. M.C. Skłodowskiej 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6908 700 , fax. 58 6908 701
 • Data zamieszczenia: 2016-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni
  ul. M.C. Skłodowskiej 19 19
  81-231 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6908 700, fax. 58 6908 701
  REGON: 01126394600242
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi rzeczoznawców majątkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi rzeczoznawców majątkowych dotyczące nieruchomości stanowiących zasób Agencji Mienia Wojskowego - w momencie udzielania zlecenia - położonych na terenie działalności Oddziału Regionalnego w Gdyni (województwo pomorskie oraz miejscowość Darłowo). Usługi te obejmują wszelkie prace wymienione w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, a w szczególności usługi polegające na wycenie i inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży, wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, infrastruktury oraz obliczanie nakładów poniesionych na budowę garażu, a także na inwentaryzacji budynków biurowych, wycenie służebności i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowanie wieczystego - wykonane w formie operatu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wycen nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, a także ze Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych. Ilość i rodzaj przewidzianych do wykonania usług określono w załączniku nr 2 do SIWZ. Ogólny zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży, a także budynków biurowych w celu określenia ich powierzchni, udziału w częściach wspólnych nieruchomości i gruncie wraz z wykonaniem rzutów lokali na kondygnacji i uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokali i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego, wraz z innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego jako niezbędne w procesie prywatyzacji, b) wycenę lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie zgodnie z danymi zawartymi w operacie inwentaryzacyjnym, wyodrębnienie ceny udziału w gruncie zgodnie z zasadami prywatyzacji mieszkań wynikającymi z ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu przeznaczenia ich do obrotu, c) wycenę lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie, w celu przeznaczenia ich do obrotu, d) wycenę garaży wolnostojących z przynależnym gruntem lub wycena garaży w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie lub wycena garaży w zespole garażowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie, w celu przeznaczenia ich do obrotu, e) obliczenie nakładów poniesionych na budowę garaży, f) wycenę nieruchomości zabudowanych i nieruchomości niezabudowanych, w celu przeznaczenia ich do obrotu oraz infrastruktury, a także dokładna analiza przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, g) wycenę infrastruktury w kotłowniach, h) wycenę służebności, i) wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w okresie jednego roku od daty wykonania wyceny, zobowiązany jest wykonać nieodpłatnie jej aktualizację.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas wykonania wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach