Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie łodzi transportowej typu galar wraz z dostawą

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 326 18 88 , fax. 58 326 18 89
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 9/19
  80-804 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89
  REGON: 19053664100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie łodzi transportowej typu galar wraz z dostawą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest dostawa: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie łodzi transportowej typu galar wraz z dostawą do Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Części III IDW - Opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca do łodzi dołączy komplet dokumentów: opis techniczny jednostki, projekt techniczno - roboczy, dokumentację statecznościową, końcowy dokument zakładowej kontroli jakości, dokument z przeglądu technicznego (świadectwo, orzeczenie) wydany przez upoważniony podmiot przez UŻŚ w Polsce, dokument z przeglądu (orzeczenie) wydany przez Państwową Inspekcję Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem b i hp, dokument bezpieczeństwa wydany przez UŻŚ. Wszelkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. 3. Dostawa realizowana jest w ramach Projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 345200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach