Przetargi.pl
świadczenie usługi utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

"Centrum Hewelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 80-802 Gdańsk, ul. Gradowa 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 300 08 42 , fax. 58 742 15 13
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Centrum Hewelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk
  ul. Gradowa 6 6
  80-802 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 300 08 42, fax. 58 742 15 13
  REGON: 19057266000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hewelianum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku, w latach 2015-2016. 2. Teren Parku obejmuje obszar ograniczony ulicami: Dąbrowskiego, Powstańców Warszawskich, 3 Maja oraz Nowe Ogrody oraz obszar działki nr 566/16 obr. 67 przy ul. Dąbrowskiego (Luneta Seremonta) - zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Teren wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Powierzchnia parku wynosi ok. 21 ha. 4. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) Prace ogrodnicze związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni parkowej 2) Prace pielęgnacyjne związane z prowadzeniem gospodarki drzewostanem 3) Prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości w parku 5. Terminy realizacji: 1) Wykonywanie prac ogrodniczych związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni parkowej - lata 2015 i 2016 - każdego roku od kwietnia do połowy listopada. 2) Wykonywanie prac pielęgnacyjnych związanych z prowadzeniem gospodarki drzewostanem - lata 2015 i 2016 - każdego roku w terminie od kwietnia do połowy listopada, za wyjątkiem usuwania wiatrołomów i wywrotów w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, które należy wykonywać niezwłocznie w całym okresie umowy, przy czym strzyżenie lip należy wykonywać poza okresem lęgowym ptactwa. 3) Wykonywanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem czystości w parku - od dnia przekazania terenu prac do dnia 15 marca 2017 - przez cały okres trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hewelianum.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach