Przetargi.pl
Dostawa przyrządu geodezyjnego do mierzenia wysokości punktów wraz z oprogramowaniem

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

  • Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
  • Województwo: pomorskie
  • Telefon/fax: tel. 58 326 18 88 , fax. 58 326 18 89
  • Data zamieszczenia: 2015-02-20
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
    ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 9/19
    80-804 Gdańsk, woj. pomorskie
    tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89
    REGON: 19053664100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.rzgw.gov.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa przyrządu geodezyjnego do mierzenia wysokości punktów wraz z oprogramowaniem
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1.Przedmiotem umowy jest: dostawa przyrządu geodezyjnego do mierzenia wysokości punktów wraz z oprogramowaniem oraz kontrolera do zestawu GPS wraz z oprogramowaniem. 2.Towar winien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nie wycofany ze sprzedaży. Całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski i być objęty gwarancją opartą o oświadczenia gwarancyjne producenta. 3.Dostawa realizowana jest w ramach Projektu -Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku- dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 4.Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w Zarządzie Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Wodna 14, pok. nr 1 sekretariat. 5.Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, musi spełniać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane w Części III SIWZ. 6.Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 383000008
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach