Przetargi.pl
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3673753 , fax. 034 3651756
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  ul. Bialska 104/118 104/118
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3673753, fax. 034 3651756
  REGON: 00128105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w ilości i asortymencie określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli 3-miesięcznego okresu przydatności do użycia, liczonego od daty odbioru przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oferowany upust
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach