Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Gminy Żmigród oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2021-2024

Gmina Żmigród ogłasza przetarg

 • Adres: 55-140 Żmigród, pl. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 853 057 , fax. 713 853 556
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żmigród
  pl. Wojska Polskiego 42403
  55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie
  tel. 713 853 057, fax. 713 853 556
  REGON: 52988700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zmigrod.com.pl, http://zmigrod.ibip.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Żmigród oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2021-2024
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy Żmigród i jej jednostek organizacyjnych w tym: 1) otwarcie, likwidacja i prowadzenie rachunków na warunkach zadeklarowanych w ofercie; 2) możliwość obrotu między rachunkami za pośrednictwem poleceń przelewu; 3) realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych, 4) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, 5) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla nowoutworzonej jednostki budżetowych, w przewidywanej liczbie 2 stanowisk (może ulec zmianie), 6) systemu bankowości elektronicznej ; 7) wydawanie blankietów czekowych; 8) nieodpłatne wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku; 9) możliwość udzielenia w rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, odnawialnego kredytu krótkoterminowego; 10) zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach