Przetargi.pl
Usługa utrzymania czystości i porządku w DORD OT w Świdnicy

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-512 Wrocław, ul. Łagiewnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 774 67 70 , fax. 71 774 67 99
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Łagiewnicka 12
  50-512 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 774 67 70, fax. 71 774 67 99
  REGON: 93119136700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości i porządku w DORD OT w Świdnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: stałe, kompleksowe świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w DORD OT w Świdnicy, ul. Głowackiego 1, 58-100 Świdnica. 2. Charakterystyka powierzchni objętej usługą utrzymania czystości i porządku: 3.1. Budynek: Łączna powierzchnia budynku przeznaczona do sprzątania: 104,10 m2, w tym płytki gresowe: 43,28 m2, wykładzina PCV: 60,82 m2; Powierzchnia przeszkleń do mycia: 5 szt. okien o pow. (3x4,5 m2, 1x1,3m2, 1x2,7 m2) oraz okienko w poczekalni: 0,5 m2, drzwi wejściowe: 2,2 m2. Liczba sanitariatów: 2 szt. 3.2. Kontenery (plac manewrowy): Lokalizacja: ul. Armii Krajowej, 58-100 Świdnica. Powierzchnia (wykładzina PCV): pomieszczenie egzaminatorów: 7, 26 m2, poczekalnia dla osób zdających: 11,66 m2, Powierzchnia przeszkleń do mycia: 3 szt. o pow. ok. 3,9 m2 3. Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia: 3.1. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: 3.1.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga aby do realizacji niniejszego zamówienia, zostali skierowani wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3.1.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia co najmniej 1 osoby w łącznym wymiarze minimum 0,5 etatu. 3.1.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP został opisany w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. 3.1.4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. 3.2. Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez wiedzy Zamawiającego. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad osobami, które będą świadczyć przedmiotowe usługi i odpowiada za jakość świadczonych usług. 3.4. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów w zakresie ochrony osób i mienia, bhp, p.poż. oraz przepisów porządkowych obowiązujących w DORD OT w Świdnicy. 3.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy. 3.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za jakość, należytą staranność, a także za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia. 3.7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu imiennych list osób przewidzianych do realizacji usługi wraz z informacją dotyczącą zakresu wykonywanych przez nie czynności. Każdorazowe zmiany osób winny być wcześniej (najpóźniej dzień przed zmianą) zgłoszone w formie pisemnej osobie upoważnionej do kontaktu ze strony Zamawiającego (w umowie). 3.8. Usługa utrzymania czystości i porządku musi być realizowana w dniach i godzinach pracy Zamawiającego. 3.9. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą mogą dodać/zamienić/zrezygnować z części obowiązków wynikających z dodatkowych potrzeb. 3.10. Zaleca się, w celu uzyskania wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w obiekcie Zamawiającego wskazanym do realizacji usługi. 3.11. Zamawiający zapewnia narzędzia, sprzęt, środki czystości, środki dezynfekujące, płyny do dezynfekcji różnych powierzchni, artykuły chemii gospodarczej, worki foliowe (do niszczarek, koszy na śmieci, do segregacji odpadów), papier toaletowy, jednorazowe ręczniki papierowe dostosowane do istniejących pojemników, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, jednorazowe kuchenne ręczniki papierowe, środki zapachowe (w tym aerozole), itp. w ilościach zapewniających niezakłócone funkcjonowanie ośrodka. 3.12. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do sprawowania w czasie sprzątania opieki nad mieniem Zamawiającego, znajdującym się w sprzątanych pomieszczeniach, właściwego zabezpieczenia pomieszczeń przed dostępem osób postronnych w czasie prowadzonych prac. Niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu zaobserwowanych lub spowodowanych uszkodzeń lub awarii. 3.13. Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe. 3.14. Zamawiający zapewni Wykonawcy na własny koszt dostęp do energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach