Przetargi.pl
„REMONT DRÓG GMINNYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”.

Gmina Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, Księcia Ludwika I
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (76) 8403100 , fax. (76) 8403140
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubin
  Księcia Ludwika I 3
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. (76) 8403100, fax. (76) 8403140
  REGON: 39064754100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „REMONT DRÓG GMINNYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania pn.„REMONT DRÓG GMINNYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY LUBIN” było wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej nr 103044D pomiędzy miejscowościami Zimna Woda i Wiercień. Zakres rzeczowy zamówienia określa zał. nr 4 - Dokumentacja, do zaproszenia do negocjacji. 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia do negocjacji. 3.Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach