Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Gminy Lubiszyn oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015-2017

Urząd Gminy Lubiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 66-433 Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7277148 , fax. 095 7277136
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lubiszyn
  Plac Jedności Robotniczej 1 1
  66-433 Lubiszyn, woj. lubuskie
  tel. 095 7277148, fax. 095 7277136
  REGON: 00054682200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Lubiszyn oraz jednostek organizacyjnych w latach 2015-2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych budżetu Gminy Lubiszyn,w którym zamawiający będzie uprawniony do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, przeznaczonego na finansowanie w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych, zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych z rachunku zamawiającego i jednostek organizacyjnych, realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, wprowadzenie wirtualnych rachunków kontrahenckich służących obsłudze płatności masowych, udzielanie w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy, wyposażenie 3 szt. terminali POS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocentowanie środków na rachunku bankowym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubiszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach