Przetargi.pl
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego o frakcji 0-8 mm z przeznaczeniem do konserwacji nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3280300 , fax. 068 3280332
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3280300, fax. 068 3280332
  REGON: 00609282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego o frakcji 0-8 mm z przeznaczeniem do konserwacji nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: ZADANIE NR 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego o uziarnieniu 0-8 mm z przeznaczeniem do konserwacji jezdni w ilości 170 ton. MIEJSCE DOSTAWY: baza Obwodu Drogowego Zielona Góra, ul. Nowa 1, 65-329 Zielona Góra baza Obwodu Drogowego Babimost, ul. Towarowa 4, 66-110 Babimost baza Obwodu Drogowego Bobrowice 115B, 66-627 Bobrowice Mieszanka mineralno-asfaltowa zamawiana będzie w transzach min. po 15 Mg z podziałem na: Obwód Drogowy Zielona Góra - 5 Mg Obwód Drogowy Bobrowice - 5 Mg Obwód Drogowy Babimost- 5 Mg Realizacja dostawy odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę wg potrzeb w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji (wg oferty).. dni roboczych od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu, poczty elektronicznej. ZADANIE NR 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej, na bazie asfaltu upłynnionego o frakcji 0-8 mm z przeznaczeniem do konserwacji nawierzchni dróg dla: 1) Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim - 45 Mg 2) Obwodu Drogowego w Sulęcinie - 30 Mg 3) Obwodu Drogowego w Kłodawie - 20 Mg 4) Obwodu Drogowego w Drezdenku - 45 Mg Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, na pisemne zamówienie ilości i w terminie określonym w zamówieniu, czas realizacji dostawy: (wg oferty) .. dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia potwierdzonego faxem, pocztą elektroniczną Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441139004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ZADANIE NR 1: 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście zł 00/100) ZADANIE NR 2: 2.000,00 zł (dwa tysiące zł 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: GETIN NOBLE BANK S.A. o/Zielona Góra nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach