Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich

Gmina Strzelce Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7631130 w. 235 , fax. 095 7633294
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Krajeńskie
  Al. Wolności 48 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 095 7631130 w. 235, fax. 095 7633294
  REGON: 21096676300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem robót budowlanych jest wykonane robót drogowych, sanitarnych, elektrycznych opisanych szczegółowo w załącznikach do niniejszej Instrukcji, w tym: A - roboty drogowe: 1) przebudowa drogi, zjazdów i chodnika, 2) budowa miejsc postojowych B - roboty sanitarne: 1) budowa kanalizacji deszczowej C - roboty elektryczne: 1) demontaż istniejących słupów oświetleniowych, 2) montaż słupów i opraw oświetleniowych, 3) linie kablowe nn UWAGA: Równolegle w ul. Sienkiewicza będą przeprowadzane roboty budowlane polegające na remoncie kanalizacji sanitarnej i wodociągu wykonywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Strzelce Kraj. (PGK). W związku z tym, przy harmonogramie prac jak i koordynacji przeprowadzanych robót - wykonawca przebudowy drogi bezwzględnie będzie musiał współpracować z PGK. Wykonawca zobowiązany jest opracować tymczasową organizację ruchu na czas budowy, którą należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskać zgodę na jej wprowadzenie. Zamawiający jest w posiadaniu używanej kostki brukowej, której jako materiał nie należy przyjmować do wyceny. Kostka zostanie przekazana wykonawcy robót. W cenie należy uwzględnić transport kostki z miejsca składowania - teren miasta. Zamawiający nie posiada otoczaków (kamieni), należy je przyjąć do wyceny. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wymaganych do wykonania zamówienia, w tym materiałów, które przewiduje w ewentualnym projekcie zamiennym, jak również koszt ich składowania na placu budowy lub poza nim oraz koszt ich ubezpieczenia i zabezpieczenia Wykonawca uwzględni w ofertowym wynagrodzeniu. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty: 1.wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, 2.uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 3.zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: a)zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, b)zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. 4.uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii, 5.kosztów przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. 6.Wykonawca, w celu opracowania oferty, zobowiązany jest do sprawdzenia zakresu prac i ilości oraz ujmie w cenach jednostkowych poniższe prace: a.przeprowadzenie wyprzedzających badań wykopaliskowych i uzyskanie pozwolenia LWKZ zgodnie z art.36, ust.1, pkt5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) nr ZN-G.5152.26.2014 z dn. 15.05.2014r. b.koszt opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, którą należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskać zgodę na jej wprowadzenie. Uważać się będzie, że prace ujęte w dokumentacji, a nie opisane w formularzu cenowym Wykonawcy, zostały ujęte w cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Ofercie. 4.6Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w punkcie 26 SIWZ. Oryginały w/w dokumentów znajdują się w siedzibie zamawiającego do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 4.7 Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załączników należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako takie lub równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym treścią siwz. W myśl art. 30 ust. 5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści STWi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 49 8362 0005 0399 1819 2000 0020 w Banku: Lubusko - Wielkopolski Bank Spółdzielczy. b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 11.2.a) rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzelce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach