Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na potrzeby reformy oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Puszkina
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7204964, 667659201 , fax. 957 204 842
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
  ul. Puszkina 31
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7204964, 667659201, fax. 957 204 842
  REGON: 21020315000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso1.edu.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na potrzeby reformy oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby sal edukacyjnych. Pomieszczenia znajdują się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Puszkina 31. Budynek zlokalizowany jest na działce nr ewid. 559, jednostka ewidencyjna 86101_M Gorzów Wielkopolski, Obręb 0004-Staszica. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: A. Zakres prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczenia nr 3 1) Wykonanie ścianki wydzielającej pomieszczenia . Ścianka działowa zaprojektowana w systemie lekkim SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50 W na konstrukcji z profili W 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem płytami GKF typu D o grubości 12,5 mm z wypełnieniem wełna mineralną o wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej Rw = 49 dB RA1 = 48 dB. Wymagany zgodnie z normą PN-B- 02151-3:1999 współczynnik izolacyjności akustycznej wynosi RA1 =45 dB. 2) Poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości ościeży 100 cm ( wyjście na korytarz ) Osadzenie nowej stolarki drzwiowej, pełnej, w kolorze białym o współczynniku izolacyjności akustycznej RA1 = 35 dB. 3) Wykonanie tynków gipsowych dwuwarstwowych 4) Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej z wykorzystaniem przewodu wentylacyjnego znajdujących się w sąsiednim pomieszczeniu. 5) Wykonanie instalacji elektrycznej: a) instalacji gniazd 230V ogólnych i dedykowanych, wypustów zasilania 230V/400V dla urządzeń podstawowych i dedykowanych, b) instalacji oświetlenia wewnętrznego, c) instalacji przeciwprzepięciowej, wyrównawczej, przeciwporażeniowej, d) instalacji sieci LAN 6) Malowanie farbami w kolorze białym - farby lateksowe akrylowo - kompozytowe przeznaczone do obiektów szkolnych. Farby muszą charakteryzować się brakiem plastyfikatorów , konserwantów , rozpuszczalników , trwałość kolorów , zmywalność , odporność na szorowanie ( 4000 cykli ). B. Zakres robót budowlanych - przebudowa i dostosowanie do nowej funkcji pomieszczeń gospodarczych. 1) Wyburzenie części ścian wewnętrznych gr.12 cm , 8 cm oraz 32 cm wg. układu na rzucie. 2) Zamurowanie otworu w ścianie gr.32 cm cegłą pelną na zaprawie cem.-wap. 3) Ścianki działowe zaprojektowana w systemie lekkim SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50 W na konstrukcji z profili W 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem płytami GKF typu D o grubości 12,5 mm z wypełnieniem wełna mineralną o wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej Rw = 49 dB RA1 = 48 dB. Wymagany zgodnie z normą PN-B- 02151-3:1999 współczynnik izolacyjności akustycznej wynosi RA1 =45 dB. 4) Płytki gresowe o wymiarach 40 x 40 cm w kolorze szarym układane na kleju. Fuga - ciemny popiel. 5) Posadzki klas Winigam lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych z rulonu o stopniu ścieralności R 8 6) Tynki we wszystkich pomieszczeniach gipsowe dwuwarstwowe 7) Okładziny ścian wc i przedsionków - płytki gresowe do pełnej wysokości 8) Wykonanie obudowy przewodów ( rur spiro ) płytą GK na ruszcie z profili zimnogiętych C 50 mm ( grubość blachy 0,6 mm ) 9) Sufit - panele akustyczne pochłaniające gr.30 mm o współczynniku pochłaniania dźwięku αw > 0.95 Ściany - płyta z dźwiękochłonnych paneli ściennych od wysokości 100 cm do 220 cm αw > 0.95 10) Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna - płycinowa pełna . Wskaźnik izolacyjności akustycznej drzwi RA1 = 35 dB . W pomieszczeniach wc z kratką nawiewną o powierzchni min.0,022 m2. 11) Wentylacja wyciągowa za pomocą wentylatorów dachowych RF-2-125,nawiewna za pomocą nawietrzaków okrągłych Ø 170 mm w ścianach na wysokości 30 cm od podłogi z grzałką i filtrem NOGS150A W łazienkach - wentylator łazienkowy SILENT-200 lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych. 12) Wykonanie instalacji elektrycznych: a) instalacji gniazd 400V i 230V, wypustów 400v i 230V dla urządzeń podstawowych i dedykowanych, b) instalacji oświetlenia wewnętrznego sal lekcyjnych i zaplecza, c) oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, zewnętrzne elewacyjne, d) instalację zasilania wentylatorów kanałowych i ściennych, e) instalację zasilania nagrzewnic nawiewników, f) instalacje połączeń wyrównawczych, g) instalacji teleinformatycznej multimedialnej w salach lekcyjnych, h) budowę systemu alarmowego I instalację głośnikową, i) instalację LAN /WIFI, j) instalacje ochrony przeciwporażeniowej 13) PRACE TERMOMODERNIZACYJNE a) NA STROPODACHU (U = 0,18 W/m2K):  usunięcie wszystkich warstw do konstrukcji ( papa , szlichta cementowa , żużel paleniskowy, suprema ),  ułożenie nowych warstw : papa nawierzchniowa zgrzewalna papa podkładowa samoprzylepna izolacja termiczna styropian EPS 200 gr.25 cm papa paroizolacyjna zgrzewalna lub folia PE bitumiczny preparat gruntujący ( w przypadku papy ) istniejący strop gęstożebrowy tynk gipsowy gr.1 ,0 cm,  Wykonanie kominków odpowietrzających dla stropodachu w ilości 1 kominek na 35-40 m2 powierzchni dachu w rozstawie ok. 6 m .Kominki muszą być wykonane z termoplastycznego polietylenu (TPE) lub polipropylenu (PP). , mieć średnicę 60÷75 mm i wysokości w granicach 200÷300 mm, UWAGA : W celu spełnienia podziału na strefy pożarowe dwa okna w sali gimnastycznej znajdujące się od strony budynku z salami muszą być wymienione na okna metalowe z szybą z Pyranu lub równoważną o nie gorszych parametrach technicznych o odporności ogniowej EI 60 lub zamurowane. b) NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ( U = 0,23 W/m2K):  powłoka malarska cienkowarstwowa wyprawa tynkarska termoizolacja styropian EPS 70-032 gr.15 cm istniejąca ściana z bloczka gr.44 cm i 28 cm tynk gipsowy gr.1,5 cm UWAGA: należy skuć węgarki i wykonać ze styropianu EPS 70 gr 5 cm ścian pomiędzy garażem c) NA POSADZKACH ( U = 0,30 W/m2K):  rozebranie podłogi drewnianej w pomieszczeniach nr. 001, 002, 003 skucie posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniach 005, 006, 007  ułożenie nowych warstw: pomieszczenia mokre wc - płytki gresowe na kleju gr.2 cm klasy, komunikacja, szatnia - winigam podkład betonowy gr.5 cm warstwa ochronna z folii PE termoizolacja styropian twardy EPS 100 - 031 gr. 25 cm wyrównane podłoże istniejący podkład betonowy, d) NA FUNDAMENTACH : skucie i wykonanie nowego tynku cementowego gr.2 cm osłona z folii kubełkowej styrodur XPS AQUA LAMBDA 0,036 gr.10 cm lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych do głębokości 100 cm izolacja przeciwwilgociowa masą (np KMB) lub papa asfaltowa na podkładzie gruntowanym emulsją asfaltową 14) KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA Malowanie farbami w kolorze białym - farby lateksowe akrylowo - kompozytowe przeznaczone do obiektów szkolnych. Farby muszą charakteryzować się brakiem plastyfikatorów , konserwantów , rozpuszczalników , trwałość kolorów , zmywalność , odporność na szorowanie ( 4000 cykli ). 15) Kolorystyka elewacji wg. próbnika CAPAROLA GIMSTER 90 L93-C14 H85 GIMSTER 105 L85-C40 H85 MAGMA 135 L63 C34 H 37, lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych, 16) Daszek szklany o wymiarach 200 cm x 110 cm na trzech podporach ze stali nierdzewnej aisi 304 rura Ø 42 lub profilkwadrat 40 x 40 - szkło - szyba przezroczyste , hartowana VSG 5,5,4 mm 17) Wszystkie opierzenia, rynny oraz rury spustowe wykonać jako nowe z blachy stalowej gr.0.56 mm powlekanej w kolorze ciemny popiel. Dotyczy to także połączenia budynku z salą gimnastyczną. 18) OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Za pomocą kinkietów typ LED IP65 w układzie tubusa. 19) WYCIERACZKI Aluminiowe zewnętrzna i wewnętrzna o wymiarach 60 x 40, zewnętrzna z profilem najazdowym, wewnętrzna z wkładką szczotkową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 85 1020 1967 0000 8402 0173 0381 z dopiskiem: „Wadium – wybór wykonawcy do realizacji zadania pn.: Oferta przetargowa na wykonanie robót budowlanych pn. ”Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na potrzeby reformy oświaty w Gorzowie Wielkopolskim”. 4. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego na ręce pracownika Sekretariatu, a kopię wpiąć do oferty lub oryginał dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) TER

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach