Przetargi.pl
„Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid.194/4”

Urząd Gminy Lubiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 66-433 Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 277 148 , fax. 957 277 136
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lubiszyn
  Plac Jedności Robotniczej 1
  66-433 Lubiszyn, woj. lubuskie
  tel. 957 277 148, fax. 957 277 136
  REGON: 54682200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid.194/4”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid.194/4” W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się wykonanie robót zgodnie z zakresem opisanym w: – STWiOR – załącznik nr 8 – Przedmiarami – załącznik nr 9 – Dokumentacji projektowej oraz projektu realizacyjnego– załącznik nr 10 W ramach planowanych robót remontowych ujęcia wody podziemnej przewiduje się wykonanie następujących prac: – remont obudowy studni ST2 z wymianą armatury zaporowej i zwrotnej, – wymianę pompy głębinowej w studni ST2, – remont obudowy studni ST4 z wymianą armatury zaporowej i zwrotnej, – wymianę pompy głębinowej w studni ST4, – remont rurociągów ujęcia wody ST2 i ST4 wraz z wymianą rur, – remont linii kablowych zasilających w energię elektryczną agregaty pompowe w studniach ST2 i ST4, – remont linii kablowych sterowniczych ujęć wody ST2 i ST4. W ramach planowanej budowy stalowych zbiorników wyrównawczych 2*75m3 przewiduje się wykonanie następujących prac: – wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik wyrównawczy o wymiarach 12,0*6,0*0,3m – stalowy dwukomorowy zbiornik wyrównawczy o pojemności 2*75m3 – rurociąg tłoczny zbiornika wyrównawczego z rur PE C110 mm długości L=30,2mb – rurociąg ssawny zbiornika wyrównawczego z rur PE C180 mm długości L=43,4 mb – rurociągi spustowe ze zbiornika wyrównawczego z rur PE C160 mm długości L=6,1 +7,2mb – studzienki rewizyjne FI 425 mm – 2 szt – linię sterowniczą poziomami wody w zbiorniku wyrównawczym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41110000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form z uwzględnieniem ust. 3) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia, c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, e) nie podlegają wykluczeniu. 1.1. Uprawnienia – wypis z EDG, KRS lub innych rejestrów, potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach