Przetargi.pl
Stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Żagań w miejscowościach Miodnica i Gorzupia

Urząd Gminy w Żaganiu ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Armii Krajowej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 777 021, , fax. 683 772 336
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Żaganiu
  Armii Krajowej 9
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 683 777 021, , fax. 683 772 336
  REGON: 000542184
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazagan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Żagań w miejscowościach Miodnica i Gorzupia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Żagań w miejscowościach Miodnica i Gorzupia”, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w tym: A. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Miodnica: A.1. Budowa placu zabaw Na placu należy umieścić następujące obiekty małej architektury: URZĄDZENIE NR 1 - Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 5-12lat URZĄDZENIE NR 2 - Huśtawka bocianie gniazdo w wieku 5-12lat URZĄDZENIE NR 3 - Huśtawka wagowa dla dzieci w wieku 2-5 lat Urządzenie nr 4 TABLICA INFORMACYJNA Na placu zabaw należy wykonać nawierzchnię piaskową. Całość placu należy ograniczyć obrzeżami betonowymi. A.2. Wykonanie siłowni zewnętrznej Na terenie siłowni zewnętrznej należy umieścić następujące obiekty małej architektury: URZĄDZENIE NR 1 - Urządzenie przeznaczone do ćwiczenia mięśni nóg. Urządzenie jednostanowiskowe wyposażone w uchwyt oraz wahadłowe podesty - biegacz URZĄDZENIE NR 2 - Urządzenie przeznaczone do ćwiczenia mięśni pleców - wioślarz URZĄDZENIE NR 3 - urządzenie do ćwiczeń mięśni ramion, pleców i grzbietu, oraz górne partie ciała -motyl URZĄDZENIE NR 4 - urządzenie do ćwiczeń drabinka , podciąg. URZĄDZENIE NR 5 - urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg - rowerek. URZĄDZENIE NR 6 - Urządzenie przeznaczone do ćwiczenia mięśni barków i bioder w pozycji stojącej, dźwignie poruszające mięsnie ramion oraz nóg. - orbitrek Na siłowni zewnętrznej należy wykonać nawierzchnię trawiastą. A.3. Wyznaczenie miejsc do odpoczynku W celu odpoczynku należy obiekt wyposażyć w ławki z oparciem w ilości 4 szt. oraz ustawić 4 kosze na śmieci. A.4. Ustawienie stojaka na rowery - w ilości 1 szt. A.5. Ustawienie stołu do gry w szachy i chińczyka - w ilość 1 szt. A.6. Ustawienie stołu do gry w tenisa - w ilości 1 szt. A.7. Wykonanie ogrodzenia Wokół placu zabaw dla dzieci wysokość ogrodzenia powinna mieć wysokość minimalną 1,25m. B. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Gorzupia: B.1. Stworzenie Aktywnej Strefy Aktywności Na Otwartej Strefie Aktywności należy umieścić następujące obiekty małej infrastruktury: URZĄDZENIE NR 1 - Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 5-12lat kółko-krzyżyk URZĄDZENIE NR 2 - stół do gry w piłkarzyki URZĄDZENIE NR 3 - Tablica informacyjna URZĄDZENIE NR 4 - Urządzenie przeznaczone do ćwiczenia mięśni nóg. Urządzenie jednostanowiskowe wyposażone w uchwyt oraz wahadłowe podesty - biegacz URZĄDZENIE NR 5 - Urządzenie przeznaczone do ćwiczenia mięśni pleców - wioślarz URZĄDZENIE NR 6 - urządzenie do ćwiczeń mięśni ramion, pleców i grzbietu, oraz górne partie ciała -motyl URZĄDZENIE NR 7 - urządzenie do ćwiczeń drabinka , podciąg. URZĄDZENIE NR 8 - urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg - rowerek URZĄDZENIE NR 9 - Urządzenie przeznaczone do ćwiczenia mięśni barków i bioder w pozycji stojącej, dźwignie poruszające mięsnie ramion oraz nóg. - orbitrek Na OSA należy wykonać nawierzchnię trawiastą. B.2. Wyznaczenie miejsc do odpoczynku W celu odpoczynku należy obiekt wyposażyć w ławki z oparciem w ilości 4 szt. oraz ustawić 4 kosze na śmieci. B.3. Ustawienie stojaka na rowery - w ilości 1 szt. 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Projekt zagospodarowania terenu -opracowanie projektu zagospodarowania terenu otwartej strefy aktywności w m. Gorzupia działka nr 158/1 obręb ewidencyjny 0006 jednostka 081009_2 2) Projekt zagospodarowania terenu - opracowanie projektu zagospodarowania terenu otwartej strefy aktywności w miejscowości Miodnica działka 240/7 obręb ewidencyjny 0012 jednostka 081009_2 Oba projekty stanowią Rozdział V SIWZ; Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej miejsca robót oraz zdobyć wszelkie informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia. 3) Przedmiar robót stanowiący Rozdział III SIWZ; 2. Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do : - sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000 zł (trzy tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- składane w terminie 3 dni od podania informacji o złożonych ofertach na stronie internetowej zamawiającego 2) Dowód wniesienia wadium 3) Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy i składania podpisu na ofercie (jeśli dotyczy) 4) Zobowiązanie innego podmiotu (jeśli dotyczy) 5) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (jeśli dotyczy) 6) Kosztorys ofertowy wraz z podaniem wysokości stawek kalkulacyjnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach