Przetargi.pl
Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.

Gmina Lubniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 755 70 52 , fax. 95 755 70 24
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubniewice
  ul. Jana Pawła II 51
  69-210 Lubniewice, woj. lubuskie
  tel. 95 755 70 52, fax. 95 755 70 24
  REGON: 21096670500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozach dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach z wyznaczonych miejscowości na zajęcia lekcyjne i na zajęcia z języka mniejszości narodowej oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach do wyznaczonych miejscowości z zajęć lekcyjnych oraz z zajęć z języka mniejszości narodowej, w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. w formie zakupów biletów miesięcznych wraz zapewnieniem im opieki. Przewozy dotyczą dni w danym roku szkolnym, w których odbywają się zajęcia lekcyjne i zajęcia z języka mniejszości narodowej zgodnie z organizacją roku szkolnego, wyłączając: przerwy świąteczne oraz dni wolne od nauki. Wykonawca będzie świadczył usługę w oparciu o minutowy rozkład jazdy dla poszczególnych tras przedstawiony Zamawiającemu i przez Zamawiającego zatwierdzony. Na wniosek Zamawiającego z powodu zmiany planu lekcji lub zmian organizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubniewicach, Wykonawca ma obowiązek dokonania zmiany minutowego rozkładu jazdy. Wykonawca nie może przewozić więcej osób niż liczba miejsc w autobusie. Środki transportu, służące do wykonywania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie dla wszystkich uczniów. Kierowcy autobusów muszą posiadać wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Do sprawowania opieki nad uczniami Wykonawca zapewnia opiekuna. Opiekun musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niekaraną za przestępstwa popełnione umyślnie. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozów. Opiekunem nie może być kierowca autobusu. Opiekun i kierowca współpracują ze sobą, celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dowożonym uczniom. Do zakresu obowiązków opiekuna należy nadzór i opieka nad uczniami w trakcie dowozów, w czasie wsiadania i zajmowania miejsca, w czasie wysiadania z pojazdu oraz sprawdzanie zgodności przewozów z harmonogramem (m.in. sprawdzanie stanu ilościowego uczniów na danym kursie i na danym przystanku). Opiekun sprawuje opiekę nad uczniami w czasie każdego kursu. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na 7 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego przekażą Wykonawcy w formie pisemnej imienne wykazy uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo transportu uczniów zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji zamówienia przepisami. W okresach jesienno-zimowych pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane, system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w autobusach minimalnej temperatury +10°C wewnątrz pojazdu przy rozpoczęciu pierwszego kursu. Na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i śnieg, stopnie nie mogą być śliskie. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o przewidywanych lub zaistniałych przeszkodach w przewozie natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej informacji. W przypadku zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia drogowego kierowca i opiekun są zobowiązani udzielić pierwszej pomocy, powiadomić odpowiednie służby, zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz powiadomić odpowiednio Dyrektora Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach oraz Zamawiającego. W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego dowozy uczniów lub awarii, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego (autobusy/busy) o odpowiedniej liczbie miejsc, spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym, nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia. W czasie oczekiwania na przyjazd pojazdu zastępczego opiekun sprawuje opiekę nad uczniami. Jeżeli Wykonawca nie zapewni pojazdów zastępczych w wyznaczonym czasie, Zamawiający może zlecić wykonanie usługi przewozu na danym kursie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia ważnego ubezpieczenia obowiązującego przy przewozach osób, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego rodzaju przewozów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywanym zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z istniejącymi obecnie trasami przewozu, warunkami panującymi na nich, a głównie: szerokością dróg, siecią przystanków, lokalizacją miejsc nawrotu i wszystkich innych czynników mających wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca za realizację zamówienia poda cenę, obejmującą całość zamówienia. Cena jest niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. Cena powinna uwzględniać ilość dni wolnych od nauki zgodnie z kalendarzem roku szkolnego z tytułu przerw świątecznych oraz dodatkowych dni, w które uczniowie nie dojeżdżają do szkoły. Zamawiający zastrzega, że podana ilość uczniów jest ilością planowaną. Ilość uczniów może ulec zmianie w związku z np., ruchem uczniów, itp. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bilety miesięczne dla wszystkich uczniów objętych obowiązkiem dowożenia, nawet w przypadku znacznego wzrostu ich ilości. Z tego tytułu Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Należy wykazać, że Wykonawca posiada aktualne zezwolenie (licencję) na wykonywanie przewozu drogowego osób, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018, poz. 2016 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.3 SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach