Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice - II przetarg

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
  REGON: 52676500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice - II przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa garaży wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w OSP Cigacice”: 1) dokumentacji projektowej, w tym: a) projektów budowlanych, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z projektem zagospodarowania terenu obejmującym m.in. dojścia i drogi wewnętrzne wraz z miejscami parkingowymi, oświetlenie zewnętrzne, zieleń, przyłącza infrastruktury technicznej itp. – w 5 egzemplarzach, b) projektów wykonawczych – w 5 egzemplarzach, przy czym projekty budowlany i wykonawczy muszą obejmować projekty branżowe, w tym:  branżę budowlano–architektoniczną, wraz z kolorystyką,  branżę konstrukcyjną,  branżę sanitarną, w tym m. in.: • instalacje wody i kanalizacji, • instalację zasilającą kocioł grzewczy – gazową lub olejową, • instalację centralnego ogrzewania,  branżę elektryczną, w tym m. in. instalację: • oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, • gniazd wtykowych, • siłową, • ochrony przepięciowej i od porażeń, • odgromową, • alarmową - sygnalizacja włamania i napadu, • przeciwpożarową, • oświetlenia terenu, • alternatywne ogrzewanie elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną,  branżę teletechniczną (instalacja telefoniczna, komputerowa, antenowa - radiowa), c) szczegółowych przedmiarów robót z wyliczeniem ilości jednostek i wskazaniem, którego elementu przedmiar dotyczy z podziałem na branże - 1 komplet, d) uproszczonych przedmiarów robót (ilości jednostek dla danego rodzaju robót podane zbiorczo), z podziałem na branże - 1 komplet, e) informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w 1 egzemplarzu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z podziałem na branże – 1 komplet, 3) opracowań kosztowych, w skład których wchodzą: a) kosztorysy inwestorskie uproszczone - 2 komplety, b) kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu – 1 komplet, c) kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen) – 1 komplet, d) zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich – 1 komplet, 4) mapy do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, 2) charakterystyki energetycznej budynku, 3) instrukcji zabezpieczenia p.poż i ewakuacji – instrukcja musi być uzgodniona przez rzeczo-znawcę ds. p-poż.; poza częścią opisową i rysunkową, musi zawierać wykaz niezbędnego wyposażenia p-poż. i oznakowania oraz opis z podaniem ilości oraz miejsca ich montażu, 2. Ilości egzemplarzy wyszczególnione w ust. 1 są ilościami, które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, i nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi itp. 3. Budynek ma być zlokalizowany w miejscowości Cigacice przy ul. Portowej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 428/13 w obrębie Cigacice (0005) w gminie Sulechów. Teren wyżej wskazanej nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr 0007.416.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25.09.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m. in. : a) 2 stanowiska garażowe dla wozów bojowych ochotniczej straży pożarnej, b) 1 stanowisko garażowe dla łodzi, c) zaplecze sanitarno – socjalne dla 14 strażaków, d) salkę narad, e) wieżę lub maszt do suszenia węży strażackich, f) ogrodzenie terenu, g) utwardzenie terenu, h) przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej, i) przyłącza infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego warunków technicznych ich wykonania. 5. W zakresie realizacji zamówienia należy: 1) opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych, uwzględniającą wymagania Zamawiającego, przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, 2) opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 3) uzyskać wszelkie niezbędne warunki, wytyczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje, pozwolenia itp. oraz inne dokumenty, wymagane obowiązującymi przepisami, umożliwiające uzyskanie dokumentu lub decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 4) uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzeniem dokumentacji - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 5) jeżeli zajdzie taka potrzeba sporządzić i uzyskać zgodę na odstępstwa od warunków technicznych - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 6) opracować charakterystykę energetyczną 7) przekazywać Zamawiającemu niezwłocznie kopie korespondencji prowadzonej w związku z przedmiotem zamówienia, w szczególności kopie wniosków o wydanie warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji wraz z załącznikami do tych wniosków, 8) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę protokolarnie przekazać Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia w ilościach egzemplarzy jak w pkt. 1 powyżej, w tym: a) dokumentację projektową w formie papierowej, b) dokumentację projektową w formie elektronicznej, dokładnie odpowiadającej za-wartości formy papierowej - dokumentacja po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, bądź dokonaniu zgłoszenia, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw musi zostać zeskanowana i zapisana w formacie otwartym, np. pdf lub jpg, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty, w których występują dane osobowe (np. zaświadczenia o przynależności do właściwych izb zawodowych, decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, wypisy z rejestru gruntów itp), muszą być zeskanowane w osobnym pliku bądź przed zeskanowaniem zanonimizowane, c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formie papierowej i elektronicznej w rozszerzeniu .doc, d) opracowania kosztowe w formie papierowej i elektronicznej dokładnie odpowiadającej zawartości formy papierowej, w tym: kosztorysy inwestorskie uproszczone, kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu, kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen), zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich, przy czym opracowania kosztowe muszą zostać przekazane również w formacie umożliwiającym ich edycję w programie ZUZIA lub NORMA w rozszerzeniu .ath lub .zuz (wersja 9), e) mapę do celów projektowych w formie papierowej i elektronicznej, f) charakterystykę energetyczną, g) instrukcję zabezpieczenia p.poż i ewakuacji, h) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, i) decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzeniem właściwego organu, że stała się ona ostateczna, przy czym konieczne jest aby pliki wersji elektronicznej odpowiadały wersji drukowanej – rysunki oraz strony z podpisami zawierały podpisy projektantów i kosztorysantów oraz inne elementy naniesione na wersję drukowaną. 7. Wszelkie prace projektowe muszą zostać poprzedzone wizją w terenie. 8. Dokumentację projektową oraz opracowania kosztowe należy opracować z podziałem na branże. Ponadto przed przystąpieniem do wykonania opracowań kosztowych ich podział na części oraz formę wydruku należy uzgodnić z Zamawiającym. Kosztorysy inwestorskie należy opracować w sposób racjonalny, tj. planowane wydatki nie mogą być zawyżone w stosunku do stawek i cen rynkowych. 9. Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót winny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki. 10. Opracowaniem mogą zostać objęte również inne nieruchomości, poza nieruchomościami wskazanymi w pkt. 3 powyżej, np. w przypadku konieczności opracowania projektów przebudowy istniejącej infrastruktury, odprowadzenia wód opadowych, itp., za co wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 11. Wykonawca musi opracować projekty przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, jeśli taka konieczność będzie wynikała z uzgodnień branżowych z właścicielami i zarządcami sieci; za ww. opracowania Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 12. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych oraz zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. 13. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane. 14. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 z późn. zm.) oraz innymi, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej, jak również zgodnie z adekwatnymi Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Na wypadek jakiejkolwiek zmiany przepisów prawnych wyżej wskazanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zamówienie musi uwzględniać wszelkie zaistniałe zmiany prawne. 15. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być dostosowana do przepisów prawa budowlanego, które będą obowiązywały po roku 2021, w szczególności w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków, energooszczędności przegród zewnętrznych itp. 16. Kompletny przedmiot zamówienia musi zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę spakowany w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla każdego kartonu. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane. 17. Wykonawca ponadto musi m. in.: 1) dokonać wyboru optymalnego wariantu realizacji zadania, 2) opracować dokumentację projektową zgodnie z: a) obowiązującym planem gospodarki niskoemisyjnej, b) przepisami prawa w zakresie efektywności energetycznej, 3) oszacować zasadność, racjonalność, adekwatność rozwiązań w stosunku do celu i zakresu zadania, 4) zaprojektować poszczególne przegrody tak, aby spełniały wymagania izolacyjności cieplnej określone, na rok 2021, w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.). 18. Zamawiający informuje, że posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulechów na lata 2014-2020 - opracowana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z założeniami ww. planu. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 21. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 22. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wy-konawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Inne dokumenty: 2.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 2.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 2.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne-go, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiąza-ny jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wyko-nawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt III.3. 3. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-nomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zama-wiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do odda-nia mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zo-bowiązanie należy dołączyć do oferty). 3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolno-ści są wymagane. 3.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powo-łuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pod-staw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, wa-runków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadcze-niu, o którym mowa w pkt III.3. 3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, musi, na wezwanie Zama-wiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach