Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń na pracownie kształcenia zawodowego w ramach projektu: "Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 00051587900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń na pracownie kształcenia zawodowego w ramach projektu: "Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na pracownie kształcenia zawodowego techników i zasadniczych szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT, tytuł projektu: „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) Części: 2.1. Część 1 zamówienia: „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOiZ) przy ul. W. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich na pracownie kształcenia zawodowego w zawodzie ślusarza i mechanika montera maszyn i urządzeń” – zaprojektuj i wybuduj 1) Zamówienie obejmuje: 1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zaprojektowanych robót, tj. sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu robót do wykonania. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamówienia publicznego powinna posiadać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia, być aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględniać potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, która zapewnia pełne uczestnictwo w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja ta oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 1.2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany wydzielić i utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany, na bieżąco porządkować i zabezpieczać obszar prowadzonych prac oraz informować Zamawiającego o ewentualnych niedogodnościach. Zamawiający zastrzega, że prace będą wykonywane na czynnym, użytkowanym przez pracowników, nauczycieli i uczniów budynku. Zalecane jest aby prace powodujące duży hałas (np. wiercenie, kucie, etc.) lub kolidujące z funkcjonowaniem placówki były wykonywane od poniedziałku do piątku po godzinie 15.00 lub w dni wolne od pracy, a w przypadku braku takiej możliwości, np. ze względu na technologię wykonania lub konieczność zachowania ciągłości robót, były wykonywane po uprzednich ustaleniach z dyrektorem placówki. Zakres prac budowlanych obejmuje min.: a) roboty rozbiórkowe, w tym wyburzenie żelbetowych schodów i demontaż obecnego wyposażenia sal, b) remont istniejących posadzek, sufitów oraz ścian, c) wymianę istniejącej stolarki drzwiowej, d) wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wod-kan, e) montaż wentylacji nawiewno – wywiewnej, f)montaż wybranych elementów wyposażenia. W ramach przeprowadzonych prac: a) na parterze zaadaptowane zostaną trzy pomieszczenia na pracownie warsztatów szkolnych z zainstalowaniem wybranych maszyn i urządzeń, b) w przyziemiu zaadaptowana zostanie jedna sala zajęć na pracownię technologii, c) na II piętrze zaadaptowane zostaną dwa pomieszczenia na pracownię rysunku technicznego, - dla zawodów ślusarz i mechanik monter maszyn i urządzeń. 1.3) Przygotowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. 1.4) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1, zawierają: a) Program funkcjonalno - użytkowy (Dodatek nr 3a do SIWZ) b) Wzór umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ) 3) Na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 4) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują pod kierownictwem kierownika robót czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i montażowych. 4.1) Wymóg nie dotyczy m.in. projektantów, osób kierujących robotami, dostaw materiałów budowlanych, wykonujących usługi transportowe i sprzętowe. 4.2) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 4), na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 4), na podstawie umowy o pracę. 4.3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt 4) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z RODO. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 4.5) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba, o której mowa w pkt 4) niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 4.6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.7) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 5.1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Programie funkcjonalno – użytkowym. Dokumenty dotyczące równoważności Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Programie funkcjonalno – użytkowym 5.2) Jeżeli w Programie funkcjonalno – użytkowym, do niektórych materiałów/urządzeń/ produktów itp. zostały wskazane normy PN, które charakteryzują dany materiał/urządzenie/produkt, Zamawiający na podstawie zapisów art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie norm równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. Użycie w dokumentacji danej normy PN ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu. 6) Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 7) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 2.2. Część 2 zamówienia: „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” przy ul. Katowickiej 1 w Siemianowicach Śląskich na pracownie kształcenia zawodowego – pracowni ekonomicznej oraz lokalnych sieci komputerowych” – zaprojektuj i wybuduj. 1) Zamówienie obejmuje: 1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zaprojektowanych robót, tj. sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu robót do wykonania. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamówienia publicznego powinna posiadać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia, być aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić zasadę projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej otoczeniem powinna uwzględniać potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, która zapewnia pełne uczestnictwo w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja ta oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 1.2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany wydzielić i utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany, na bieżąco porządkować i zabezpieczać obszar prowadzonych prac oraz informować Zamawiającego o ewentualnych niedogodnościach. Zamawiający zastrzega, że prace będą wykonywane na czynnym, użytkowanym przez pracowników, nauczycieli i uczniów budynku. Zalecane jest aby prace powodujące duży hałas (np. wiercenie, kucie, etc.) lub kolidujące z funkcjonowaniem placówki były wykonywane od poniedziałku do piątku po godzinie 17.00 lub w dni wolne od pracy, a w przypadku braku takiej możliwości, np. ze względu na technologię wykonania lub konieczność zachowania ciągłości robót, były wykonywane po uprzednich ustaleniach z dyrektorem placówki. Zakres prac budowlanych obejmuje min.: a) roboty rozbiórkowe, w tym demontaż obecnego wyposażenia sal i boazerii, b) wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych oraz izolacji przeciwwilgociowych, c) remont istniejących posadzek, sufitów oraz ścian, d) wymianę istniejącej stolarki drzwiowej, e) wymianę instalacji c.o., elektrycznej i oświetleniowej, informatycznej oraz wod.-kan. (instalacja c.o. w niezbędnym zakresie, tj. m.in. wymiana grzejników i rur przyłącznych do pionów) f) wykonanie instalacji klimatyzacji. W ramach przeprowadzonych prac: - na I piętrze zaadaptowane zostaną dwie sale zajęć na pracownię lokalnych sieci komputerowych oraz pracownię ekonomiczną. 1.3) Przygotowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. 1.4) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2, zawierają: a) Program funkcjonalno - użytkowy (Dodatek nr 3b do SIWZ) b) Wzór umowy (Dodatek nr 5b do SIWZ) 3) Na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 4) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują pod kierownictwem kierownika robót czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i montażowych. 4.1)Wymóg nie dotyczy m.in. projektantów, osób kierujących robotami, dostaw materiałów budowlanych, wykonujących usługi transportowe i sprzętowe. 4.2) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 4), na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 4), na podstawie umowy o pracę. 4.3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt 4) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami wynikającymi z RODO. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 4.5) Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba, o której mowa w pkt 4) niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 4.6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.7) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 5.1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. W sytuacji gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Programie funkcjonalno – użytkowym. Dokumenty dotyczące równoważności Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Programie funkcjonalno – użytkowym 5.2) Jeżeli w Programie funkcjonalno – użytkowym, do niektórych materiałów/urządzeń/ produktów itp. zostały wskazane normy PN, które charakteryzują dany materiał/urządzenie/produkt, Zamawiający na podstawie zapisów art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie norm równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. Użycie w dokumentacji danej normy PN ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu. 6) Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 7) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych części zamówienia, a także na całość zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium– w odniesieniu do Części 1, Części 2.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie - w odniesieniu do Części 1 oraz Części 2
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potrzeby oceny, oferta odnosząca się do danej Części, musi zawierać: 1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1a do SIWZ, Dodatek 1b do SIWZ; 2) Oświadczenie sporządzone i wypełnione według wzoru, stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty); 3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 3 do Oferty; 4) dokumenty dotyczące równoważności (jeśli dotyczy) 5) Formularz cenowy (odpowiednio Dodatek nr 4a do SIWZ, Dodatek 4b do SIWZ); 6) spis wszystkich załączonych dokumentów – zalecane, lecz nie wymagane. 2.1. Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), wypełnia i podpisuje Wykonawca; 2.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. . 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Oświadczenia oraz dokumenty dotyczące Wykonawcy/ów występujących wspólnie, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 7. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 8. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach