Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 470066S ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck poprzez budowę chodnika na odcinku od km 0+435 do km 0+903 – ETAP II

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 317-23-22, , fax. 34 310-03-26
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
  11 Listopada 81
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 34 317-23-22, , fax. 34 310-03-26
  REGON: 15051653000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaklobuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 470066S ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck poprzez budowę chodnika na odcinku od km 0+435 do km 0+903 – ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wszelkich prac budowlanych niezbędnych przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck od km 0+435 do km 0+903, w zakresie: 1) wykonanie chodnika – o szerokości 1,50 m ze spadkiem jednostronnym poprzecznym 2% w kierunku jezdni, o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 20 cm. Od strony ogrodzeń ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm. 2) wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji – do granicy własności pasa drogowego, o szerokości 4,00 m pochyleniu dostosowanym do stanu istniejącego (rzędnych bram), o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 25 cm. Przy przecięciu krawędzi nawierzchni zjazdu z ulicą należy zastosować skosy 1:1. Wjazdy od strony bram do posesji należy zakończyć krawężnikiem wtopionym. 3) ustawienie krawężników o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, wymaga rozebrania i późniejszego odtworzenia pasa jezdni o szerokości 30 cm. Na zjazdach należy zastosować krawężniki najazdowe o wym. 15x22 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach