Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w Gmienie Radzionków w 2020 roku

Gmina Radzionków ogłasza przetarg

 • Adres: 41-922 Radzionków, Męczenników Oświęcimia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 289 07 27
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzionków
  Męczenników Oświęcimia 42
  41-922 Radzionków, woj. śląskie
  tel. 32 289 07 27
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radzionkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w Gmienie Radzionków w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości w Gminie Radzionków w 2020 roku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie 1. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni ulic, placów, chodników i przystanków komunikacji publicznej w Radzionkowie. Zadanie 2 – Zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów Gminy Radzionków. Zadanie 3 – Mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni ulic i chodników na drogach powiatowych w Radzionkowie. Szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust. 5 Ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencje i uprawnienia: Wykonawca musi wykazać, iż posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a w szczególności: posiada wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. „Rejestr BDO” – dostępny pod adresem internetowym: www.bdo.mos.gov.pl) zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 1. Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wg wzoru stanowiącego - Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Kopie polisy lub innego dokumentu, który potwierdza, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy na sumę ubezpieczeniową odpowiadającą wartości umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach