Przetargi.pl
Dostawa sprzętu AGD

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu AGD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do użytku ze środkami spożywczymi oraz do czyszczenia. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2019), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie poszczególnych części od A do B). 4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie poniższym podziałem: a) część A: poz. 1- Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny o mocy 1450W- 1 szt. poz. 2- Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny o mocy 1450W- 1 szt. poz. 3- Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny o mocy 1450W- 1 szt. poz. 4- Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny o mocy 1450W- 4 szt. poz. 5- Mikrofalówka wolno stojąca – 1 szt. poz. 6- Blender kielichowy– 1 szt. poz. 7- Kuchenka elektryczna 1-płytowa – 1 szt. poz. 8- Chłodziarko-zamrażarka– 3 szt. poz. 9- Chłodziarka z wewnętrznym zamrażalnikiem – 1 szt. poz. 10- Chłodziarka z wewnętrznym zamrażalnikiem– 35 szt. poz. 11- Chłodziarko-zamrażarka– 2 szt. b) część B: poz. 1- Żelazko parowe- 3 szt. poz. 2- Pralka wolnostojąca- 3 szt. 5)Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy. 6)Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, pok.420,40-007 Katowice, pozycję 10 w Części A (Chłodziarka z wewnętrznym zamrażalnikiem– 35 szt.) Osiedle Akademickie Uniwersytetu Śląskiego, ul. Studencka 15-22, Katowice. 7) Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 m-cy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711310-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. .// 2.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną