Przetargi.pl
Budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także drenażu opaskowego w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 11.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  pl. Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971 851, fax. -
  REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bielsko-biala.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także drenażu opaskowego w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 11.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także drenażu opaskowego w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 11 (w rejonie i na terenie Przedszkola nr 11 w Bielsku-Białej), tj. wykonanie w szczególności: - kanalizacji deszczowej - ok. 114,5 m oraz zbiornika retencyjnego o pojemności 13 m3, - drenażu opaskowego - ok. 103,5 m, - przyłącza kanalizacji ogólnospławnej – ok. 13,5 m, - instalacji kanalizacji sanitarnej – ok. 5,5 m, - likwidacji rurociągów kanalizacyjnych – ok. 30 m - izolacji ścian fundamentowych a także: - sporządzenie dokumentacji powykonawczej; - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (wraz z przekazaniem do zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej); - uporządkowanie terenu robót (przed dniem odbioru końcowego). 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentach: - wzorze umowy, - dokumentacji projektowej p.n.: „Projekt zagospodarowania terenu. Budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenażu opaskowego w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 11”; - pozwoleniu na budowę: Decyzja nr 67/2020 znak UA.6740.2020.KP z dnia 30.01. 2020 r.; - przedmiarach robot; - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składające się na ofertę: 1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SIWZ. 2. Kosztorys(-y) ofertowy(-e) (w oryginale), zawierające co najmniej: opis pozycji, ilość robót wraz z jednostką, cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej, wartość pozycji oraz cenę ogółem, sporządzone w oparciu o niniejszą SIWZ wraz z załącznikami obejmujące wycenę poszczególnych elementów zamówienia z wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności rg, kp, zysk). Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych (netto) mają zawierać robociznę, materiał z kosztami zakupu, sprzęt, koszty pośrednie i zysk”. 3. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale), o którym mowa w Części III pkt VIII ppkt 9 nin. SIWZ stanowiące Załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 6. Dokumenty (w oryginale bądź potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, w języku polskim) opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych (np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, inne dokumenty) podanych w tabeli Wykaz materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych na formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane materiały, urządzenia i rozwiązania spełniają wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, będą one stanowy załączniki do oferty. 7. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ - składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach