Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Technologicznej - końcowy odcinek wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, wodociągu oraz przyłączy w/wym sieci do działek inwestycyjnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej - odcinek III” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 6.1. „Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne”

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 51596800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Technologicznej - końcowy odcinek wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, wodociągu oraz przyłączy w/wym sieci do działek inwestycyjnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej - odcinek III” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 6.1. „Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Technologicznej – końcowy odcinek wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, wodociągu oraz przyłączy w/wym sieci do działek inwestycyjnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej – odcinek III.” 1. Zakres robót obejmuje: Branża drogowa: rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 335,00 m² rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie 335,00 m² rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm 141 m rozebranie ław z betonu 5,8 m3 Nawierzchnia jezdni na pełnej podbudowie: nasypy wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z zagęszczeniem z zakupem i dowozem gruntu 1 601,30 m3 profilowanie i wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina 8 476,20 m² ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙100˙mm, z podsypką i obsypaniem piaskiem 1 412,70 m warstwy mrozoodporna z piasku – zagęszczane mechaniczne – gr. 40 cm 6 526,67 m² podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw związanych cementem C3/4 gr. 20 cm - 5 710,84 m² podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna gr.20 cm 5 135,00 m² podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym gr.10 cm 5 135,00 m² nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, gr.6 cm 5 135,00 m² nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, gr.4 cm 5 135,00 m² krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm 1150,00 m krawężniki betonowe, najazdowe 20x22˙cm 285,00 m Nawierzchnia zjazdów publicznych na pełnej podbudowie: profilowanie i wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina 468,00 m² warstwy mrozoodporna z piasku – zagęszczane mechaniczne – gr. 40 cm 432,00 m² podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, warstwa górna, cement 3%, gr. 20 cm 396,00 m² podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna gr.20 cm 360,00 m² nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 10˙cm 337,50 m² krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm 110,00 m opór z krawężnika leżącego 15x30˙cm na podsypce piaskowej (zamknięcie zjazdu w granicy pasa drogowego 75,00 m Nawierzchnia zjazdów indywidualnych na pełnej podbudowie: nasypy wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z zagęszczeniem z zakupem i dowozem gruntu 41,04 m3 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 382,97 m² podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna– gr. 15 cm 382,97 m² podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna gr.20 cm 348,15 m² nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, grubość 8˙cm 348,15 m² obrzeża betonowe 30x8˙cm 160,00 m Nawierzchnia chodnika na pełnej podbudowie: nasypy wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z zagęszczeniem z zakupem i dowozem gruntu 95,76 m3 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1 372,03 m² podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna– gr. 15 cm 1 372,03 m² podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna gr.20 cm 1 247,30 m² nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 8˙cm 1 106,03 m² obrzeża betonowe, 30x8˙cm 630,00 m Oznakowanie pionowe i poziome oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe chemoutwardzalne 10,00m² słupki do znaków drogowych z rur stalowych 7 szt. przymocowanie tablic znaków drogowych 7 szt. Budowa kanalizacji deszczowej Zakres robót obejmuje wykonanie: Roboty przygotowawcze i ziemne wytyczenie trasy kanału i przyłączy 0,89 km Roboty ziemne wykopy liniowe 3337,105 m³ Kanał z rur PVC DN 400mm, przyłącza DN20mm, wpusty deszczowe z przykanalikami podsypka z materiałów sypkich gr. 20cm 189,05 m3 podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20˙cm, piasek (podsypki pod przyłącza i przykanaliki) 219,00 m² kanały z rur PVC DN 400 mm 695,00mb kanały z rur PVC DN 200 mm 185,00mb studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem 30 szt obsypanie piaskiem i zasypanie rur 3702,627 m³ studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200mm 17 szt Budowa kanalizacji sanitarnej Zakres robót obejmuje wykonanie : Roboty przygotowawcze i ziemne wytyczenie trasy kanału i przyłączy 0,84 km Roboty ziemne wykopy liniowe 3042,054 m³ Kanał z rur PVC DN 200mm, przyłącza DN260mm podsypka z materiałów sypkich gr. 20cm 146,60 m3 podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20˙cm, piasek (podsypki pod przyłącza) 160,00 m² kanały z rur PVC DN 00 mm 676,00 mb przyłącza z rur PVC DN 200 mm 160,00mb obsypanie piaskiem i zasypanie rur 2860,115 m³ studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200mm 16 szt Budowa sieci wodociągowej roboty ziemne – wykopy liniowe 1 048,320 m³ podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek 582,00 m² zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, Fi 200 mm – PN16 2 szt rurociągi z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego DN 200 mm 728 m hydranty p.poż. nadziemne, Fi 80 mm 16 szt obsypanie piaskiem i zasypanie rur 171 m³ Budowa rurociągów kanału technologicznego budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie 635,39 budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 148,29 m budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2 16 szt 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robót. 3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 4. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej i STWiORB oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 10. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 11. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 12. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu: a) Branża drogowa, w tym: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty ziemne, - wykonania nasypów i profilowania podłoża, - wzmocnienia gruntu i wykonania ulepszonego podłoża, - roboty w zakresie: budowy nawierzchni jezdni na pełnej podbudowie, budowy zjazdów, budowy chodników, b) Branża kan- deszcz.- budowa kanalizacji deszczowej, w tym: - przygotowanie terenu pod budowę, - roboty ziemne, - układanie kanałów z rur PCV, - układanie studzienek ściekowych z osadnikiem, - układanie studni rewizyjnych betonowych, - budowa przepustów rurowych pod drogą c) Branża kan- sanit..- budowa kanalizacji sanitarnej, w tym: - przygotowanie terenu pod budowę, - roboty ziemne, - układanie kanałów z rur PCV, - układanie studni rewizyjnych betonowych, d) Branża wodociągowa – budowa sieci wodociągowej, w tym: - roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu pod budowę, - roboty ziemne, - montaż hydrantów, - układanie rur żeliwnych z zasuwami e) Branża teletechniczna - budowa kanału technologicznego, w tym: - budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych - budowa studni kablowych prefabrykowanych czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 lit. j) i k) wzoru umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 14. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu z terenu prowadzenia prac oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany do mycia kół samochodów opuszczających teren prowadzenia prac. W przypadku uchylania się wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 15. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia nie wprowadza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt obejmuje budowę chodnika w szerokości ułatwiającej poruszanie się osobom niepełnosprawnym (zgodnie z projektem szerokość chodnika wynosi 2 m). 16. Zadanie jest realizowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 6.1. „Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach