Przetargi.pl
BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 5, 8, 9 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I PARKINGIEM W ZABRZU PRZY UL. ŻYWIECKIEJ

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 3809006, 3809031 , fax. (032) 380 90 18
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Towarowa 1
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. (032) 3809006, 3809031, fax. (032) 380 90 18
  REGON: 27215700900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mtbstg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka ze 100% udziałem Gmin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 5, 8, 9 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I PARKINGIEM W ZABRZU PRZY UL. ŻYWIECKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa trzech budynków wielorodzinnych mieszkalnych nr 5, 8 i 9 przy ul. Żywieckiej w Zabrzu wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia obejmującego budowę zespołu 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żywieckiej w Zabrzu. Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest po zachodniej stronie ul. Żywieckiej i ograniczony jest od północy działkami zabudowy jednorodzinnej, a od południa istniejącym ciekiem wodnym. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w północno-centralnej części terenu całego przedsięwzięcia. Charakterystyka budynków Budynki mieszkalne wielorodzinne, niepodpiwniczone, trzykondygnacyjne. Na parterach przewidziano lokale mieszkalne, pomieszczenia techniczne i gospodarcze (komórki lokatorskie, wózki i rowery, suszarnie) oraz kotłownie opalane gazem, wyposażoną w dwa kotły wodne kondensacyjne. Kotłownie pokrywać będą potrzeby cieplne instalacji C.O. oraz zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Budynek nr 5 o powierzchni całkowitej netto 1274,08m2, składa się w sumie z 16 mieszkań, w tym dziesięć 3-pokojowych oraz sześciu 2-pokojowych, co daje w sumie powierzchnię użytkowa mieszkań 1028,65m2. Kubatura budynku brutto to 5225m3. Architektura budynku prosta, określona między innymi eksponowanymi płaszczyznami prostych ryzalitów i wykuszy oraz dachu płaskiego. Budynek nr 8 o powierzchni całkowitej netto 733,91m2, składa się w sumie z 10 mieszkań, w tym jedno 3-pokojowe oraz dziewięciu 2-pokojowych, co daje w sumie powierzchnię użytkowa mieszkań 571,58m2. Kubatura budynku brutto to 2819m3. Architektura budynku prosta, określona między innymi eksponowanymi płaszczyznami prostych ryzalitów i wykuszy oraz dachu płaskiego. Budynek nr 9 o powierzchni całkowitej netto 733,91m2, składa się w sumie z 10 mieszkań, w tym jedno 3-pokojowe oraz dziewięciu 2-pokojowych, co daje w sumie powierzchnię użytkowa mieszkań 571,58m2. Kubatura budynku brutto to 2819m3. Architektura budynku prosta, określona między innymi eksponowanymi płaszczyznami prostych ryzalitów i wykuszy oraz dachu płaskiego. Obsługa komunikacyjna projektowanych budynków odbywać się będzie przez projektowaną kontynuację drogi wewnętrznej z wykonanym zjazdem na ul. Żywiecką. Projektowany układ drogowy zapewnia dojazd do wejść do budynków, parkingów z kostki brukowej. Roboty ogólnobudowlane • roboty ziemne, • ławy żelbetowe, • ściany podziemia żelbetowe, • izolację poziomą parteru stanowić będzie folia hydroizolacyjna (2x) gr. 1mm zgrzewana lub klejona systemowo; izolację pionową ścian fundamentowych wykonać należy z masy asfaltowo-kauczukowej bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej welonem szklanym z osłoną z płyt polistyrenowych XPS gr. 8 cm dla ścian żelbetowych oraz XPS gr 5cm dla ław fundamentowych; izolację pionowa należy połączyć z poziomą na zakład min. 50 cm, • pozioma izolacja ścian parteru i posadzki wykonana z folii gr 1mm - w technologii zgrzewanej lub klejonej, • ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne z pustaków poryzowanych ceramicznych oraz ceramicznych akustycznych, • dach wg technologii: - paroizolacja - grunt + papa - styropian EPS 100 gr 30cm - kliny styropianowe laminowane papą o śr. gr 12cm - papa nawierzchniowa termozgrzewalna, - wyłaz dachowy ocieplany. • izolacja termiczna podłogi na gruncie – styropian EPS 200 – 036 DACH/PODŁOGA gr. 10 cm, • stropy żelbetowe monolityczne gr. 18 cm, • schody żelbetowe, • kominy wentylacyjne wykonane z pustaków z betonu lekkiego – systemowe wyposażone w nasady kominowe, • komin stalowy wywiewny jednościankowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej, prostokątny 200 x 250 – kotłownia gazowa, • konstrukcja balkonu dostawiana do budynku (na słupach stalowych płyty żelbetowe prefabrykowane gr. 8-10 cm) – budynek 5, żelbetowe monolityczne dla budynków 8 i 9, • opaska wokół budynku żwirowa, • należy wykonać drogę dojazdową w celu zapewnienia dojazdu do placu budowy, po zakończonych robotach drogę dojazdową należy zostawić, • montaż stolarki okiennej (współczynnik Umax<= 0,9) i drzwiowej, na parterze szyby bezpieczne, stolarka okienna wyposażona w nawiewniki higrosterowalne, • W mieszkaniach kratki wywiewne higrosterowalne, • Drzwi wejściowe do mieszkań klasy C, wraz z wizjerem oraz 2 kpl zamków, • Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe, wyposażone w elektrozamek, (współczynnik Umax<= 1,3) • stolarka okienna na klatce schodowej wyposażona w system otwierania dostępny z poziomu podestu między piętrowego, (współczynnik Umax<= 0,9) • świetlik dachowy w konstrukcji aluminiowej, szklenie szkłem bezpiecznym, (współczynnik Umax<= 1,3) • kluczyki do drzwiczek rewizyjnych w całym budynku o nr 9081, • docieplenie styropianem gr 15cm o współczynnik λ =0,032, tynk silikatowy barwiony w masie, • konstrukcja balkonowa ocynkowana malowana proszkowo, • balustrady (balkonowe oraz na murkach przy wejściach) zewnętrzne stalowe, ocynkowane oraz malowane proszkowo, • sprzątanie po robotach budowlanych, • Skrzynka na listy 5 (5mieszkań) Wymiary - wysokość 62,5 cm, szerokość 35 cm, głębokość 26,5 cm Skrzynka na listy 6 (5mieszkań + zwrotka) Wymiary - wysokość 75 cm, szerokość 35 cm, głębokość 26,5 cm Skrzynka 7 (6 mieszkań + zwrotka) Wymiary - wysokość 87,5 cm, szerokość 35 cm, głębokość 26,5 cm Charakterystyka: - kolor jasnoszary - malowana proszkowo - zgodna z wymogami Unii Europejskiej - wrzutnik o szerokości 33cm - zamki z 2 kluczykami do każdej skrzynki, • wycieraczki zewnętrzne o wymiarach 50x100cm Sieci wod.-kan. • przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE – rurociągi o śr. 50mm – 2 studnie wodomierzowe SW2 z wyposażeniem, • przyłącza do kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. zewn. 160 mm – SDR-34, • przyłącza do kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. zewn. 160 mm – z rur PVC o śr. 200 mm – studzienka ściekowa uliczna 1szt. Instalacja wod.–kan. Instalacja wodna: • rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) PN16, PP-R d: 50x6, 9mm, • zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 25mm, • zawór antyskażeniowy o śr. 20mm typ HA216, • Zawory czerpalne o śr. 15mm ze złączka do węża 3/4”, Instalacja kanalizacji sanitarnej: • rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 110mm, • czyszczaki z PCV, instalacja deszczowa: • rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 160mm, • wpusty dachowe systemowe podgrzewane do pokryć papowych. Kotłownia i instalacja gazu • wg projektu kotłowni, Roboty wykończeniowe części wspólnych • Posadzki: płytki gresowe wraz z cokolikami i brudnikiem (wzdłuż schodów przy duszy), • Tynki: łazienki, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne tynki cementowe, pozostałe jako gipsowe, • Balustrady: stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo, • Farba na klatkach schodowych i korytarzach lateksowa zmywalna, tynk mozaikowy żywiczny, Roboty wykończeniowe mieszkań • montaż posadzek z płytek gresowych w przedpokoju, kuchni, łazience oraz podłóg panelowych w pokojach, (płytki i panele do wyboru z trzech wzorów kolorystycznych), • hydroizolacja podpłytkowa dwuskładnikowa, • montaż wyposażenia łazienek: miski ustępowe, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, baterie itp. • Tynki: w łazience na ścianach tynki cementowe, pozostałe jako gipsowe, • Ściany i sufity malowane na biało, • grzejniki • drzwi wewnętrzne zgodne z zestawieniem stolarki drzwiowej, ościeżnice regulowane, (do wyboru z trzech wzorów kolorystycznych), • dostawa wraz z montażem kuchenki elektrycznej, Roboty drogowe • wykonanie dróg, parkingów i chodników z kostki typy podwójne H. Roboty zewnętrzne • dostawa i montaż ławek oraz koszy śmietnikowych, • dostawa i montaż gotowych wiat śmietnikowych na osiem pojemników o wymiarach 4,5m x 6,5m, kolor/powłoka: ocynk ogniowy + malowanie, wkładka patentowa + 3 klucze, maskownica czołowa pełna, oczko siatki 50x50cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211300-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust.2 i 5 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: ING Bank Śląski o/Tarnowskie Góry. 87 1050 1386 1000 0002 0085 6060, z dopiskiem „Wadium – 03/2020/MTBS – Zabrze, ul. Żywiecka 5, 8, 9”. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, stosowny dokument należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Towarowa 1, pokój nr 203 (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00). Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, wadium (gwarancje, poręczenia) można wnieść również poprzez przesłanie Zamawiającemu oryginału stosownego dokumentu wadialnego wystawionego przez Gwaranta albo Poręczyciela — w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do jego wystawienia w imieniu Gwaranta lub Poręczyciela. Wadium takie winno zostać przesłane przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: inwestycje@mtbstg.pl. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w siedzibie Zamawiającego, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach