Przetargi.pl
AD II 3421/3/10 Zamówienie na usługę - sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i powiatu nowosądeckiego /wyceny, dokumentacja geodezyjna/

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4141600 , fax. 018 4141700
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
  ul. Jagiellońska 33 33
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4141600, fax. 018 4141700
  REGON: 49189330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.nowy-sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AD II 3421/3/10 Zamówienie na usługę - sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i powiatu nowosądeckiego /wyceny, dokumentacja geodezyjna/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa sporządzenia dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i powiatu nowosądeckiego tj.: - określenie wartości rynkowej nieruchomości, - sporządzenie operatu szacunkowego, - sporządzenie wyrysów z mapy ewidencyjnej z wykazem zmian gruntowych, - geodezyjny podział nieruchomości. Rzeczoznawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w razie jego braku wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i załączenia go do operatu. Cena za wykonanie usługi obejmuje również udział w postępowaniu administracyjnym i sądowym w sprawach dotyczących wykonanej wyceny, w tym w rozprawach przed urzędami oraz sądami powszechnymi. Każdy operat winien zawierać dokumentację fotograficzną. Pakiet nr Zakres Prac 1. Określenie wartości rynkowej działek gruntu położonych na terenie powiatu nowosądeckiego zajętych pod drogi publiczne - dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości przejętych w trybie art.12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Podać cenę jednostkową brutto za wycenę 1 operatu odpowiadającemu 1 decyzji. Decyzja może obejmować więcej niż 1 działkę (pgr). Liczba planowanych operatów - 5. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010 r. Prace wykonywane będą sukcesywnie w terminie 3 tygodni licząc od dnia doręczenia wykonawcy zlecenia. 2. Określenie wartości rynkowej działek gruntu położonych na terenie powiatu nowosądeckiego zajętych pod drogi publiczne - dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania należnego byłym właścicielom nieruchomości: - nabytych decyzjami Wojewody Małopolskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - przejętych w trybie art.98 ust.3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Podać cenę jednostkową brutto za wycenę 1 operatu odpowiadającemu 1 decyzji. Decyzja może obejmować więcej niż 1 działkę (pgr). Liczba planowanych operatów - 20. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010 r. Prace wykonywane będą sukcesywnie w terminie 3 tygodni licząc od dnia doręczenia wykonawcy zlecenia. 3. Określenie wartości rynkowej działek gruntu położonych na terenie powiatu nowosądeckiego stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb: 1) sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, 2) ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do przepisu art.4 ust.2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175 poz.1459) Podać cenę jednostkową brutto za 1 nieruchomość. Liczba planowanych nieruchomości do wyceny - 10. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010 r. Prace wykonywane będą sukcesywnie w terminie 3 tygodni licząc od dnia doręczenia wykonawcy zlecenia. 4. Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego i ustalenia opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bez określenia wartości rynkowej gruntu. Podać cenę jednostkową brutto za 1 nieruchomość. Liczba planowanych nieruchomości do wyceny - 10. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010 r. Prace wykonywane będą sukcesywnie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy zlecenia. 5. Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości (w chwili wywłaszczenia - niezabudowana), stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5/35 o pow. 0,0217 ha położonej w obr.13, z określeniem zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu, stosownie do postanowień art.140 ust.4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 6. Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości (w chwili wywłaszczenia - zabudowana), stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu, obejmującej działkę ewidencyjną nr 14/74 o pow. 0,0405ha położonej w obr.72, z określeniem zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu, stosownie do postanowień art.140 ust.4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami - do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 7. Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości (w chwili wywłaszczenia - niezabudowana), stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu, obejmującej działkę ewidencyjną nr 82/4 o pow. 0,0061ha położonej w obr.76, z określeniem zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu, stosownie do postanowień art.140 ust.4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 8. Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości (w chwili wywłaszczenia - zabudowana), stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu, obejmującej działki ewidencyjne nr 17/7 i 17/8 o łącznej pow. 0,1073ha położonej w obr.17, z określeniem zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu, stosownie do postanowień art.140 ust.4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 9. Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości (w chwili wywłaszczenia - niezabudowana), stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu, obejmującej działkę ewidencyjną nr 18/2 o pow. 0,0080ha położonej w obr.64, z określeniem zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu, stosownie do postanowień art.140 ust.4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 10. Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości (w chwili wywłaszczenia - niezabudowana), stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz, położonej w Nowym Sączu, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5/1 o pow. 0,3482ha oraz nr 5/2 o pow.0,0074 ha położone w obr.87, z określeniem zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu, stosownie do postanowień art.140 ust.4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - do celów rozliczenia odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 11. Sporządzenie wyrysów z mapy ewidencyjnej z wykazem zmian gruntowych dla działek ewidencyjnych: 1) dz.1249/2 o pow.0,50 ha, 2) dz.1251 o pow.0,10 ha, 3) dz.1252/2 o pow.010 ha, 4) dz.1349/3 o pow.0,04 ha, 5) dz.1352/6 o pow.0,61 ha, 6) dz.1358/3 o pow.0,024 ha, 7) dz.1360/4 o pow.0,015 ha, 8) dz.1361 o pow.0,014 ha, położonych w obr. Mszalnica gm. Kamionka Wielka, we władaniu Skarbu Państwa - w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 12. Geodezyjny podział nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obr. Krynica-Słotwiny m. Krynica-Zdrój, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 205 o pow.0,8243ha, z wydzieleniem części przeznaczonej pod drogę - w celu zbycia nieruchomości. Termin wykonania: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. 13. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. Nr 1596 o pow.0,0562ha położonej w Muszynie, stanowiąca własność Skarbu Państwa - dla potrzeb sprzedaży. Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy 14. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. Nr 3906/2 o pow.0,0173ha położonej w Piwnicznej, zabudowanej budynkiem o p.u. ok. 29 m2 , stanowiącej własność Skarbu Państwa - dla potrzeb sprzedaży. Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy 15. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonych jako działki: a) budowlane: 1. nr 177/6 o pow.0,17 ha, 2. nr 177/33 o pow.0,11ha, 3. nr 177/34 o pow.0,12 ha, 4. nr 177/35 o pow.0,12 ha, 5. nr 177/36 o pow.0,12 ha, 6. nr 177/75 o pow.0,13 ha, 7. nr 177/76 o pow.0,14 ha, 8. nr 177/77 o pow.0,13 ha, 9. nr 177/78 o pow.0,14 ha, b) drogi wewnętrzne: 1. nr 177/82 o pow.0,35 ha, 2. nr 177/83 o pow.0,05 ha, 3. nr 177/84 o pow.0,20 ha, 4. nr 177/85 o pow.0,37 ha, 5. nr 177/86 o pow.0,20 ha położonych w Marcinkowicach gm. Chełmiec, stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego - dla potrzeb sprzedaży. Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy 16. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 11,88 m2 stanowiącego własność Powiatu Nowosądeckiego położonego w budynku wielolokalowym w Krynicy-Zdroju ul. Czarny Potok 4 wraz z udziałem 404/10000cz. we współwłasności dz.403/2 o pow.0,1146ha - dla potrzeb sprzedaży. Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 17. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 10,25 m2 stanowiącego własność Powiatu Nowosądeckiego położonego w budynku wielolokalowym w Krynicy-Zdroju ul. Czarny Potok 4 wraz z udziałem 349/10000cz. we współwłasności dz.403/2 o pow.0,1146ha - dla potrzeb sprzedaży. Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 18. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 33 m2 stanowiącego własność Powiatu Nowosądeckiego położonego w budynku wielolokalowym w Krynicy-Zdroju ul. Czarny Potok 8 wraz z udziałem 468/10000cz. we współwłasności dz.403/4 o pow.0,2013ha - dla potrzeb sprzedaży. Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy. 19. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkwą lokalu mieszkalnego nr 19 o pow. 10,71 m2 stanowiącego własność Powiatu Nowosądeckiego położonego w budynku wielolokalowym w Krynicy-Zdroju ul. Czarny Potok 8 wraz z udziałem 152/10000cz. we współwłasności dz.403/4 o pow.0,2013ha - dla potrzeb sprzedaży. Termin wykonania: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach