Przetargi.pl
USŁUGI RESTAURACYJNE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 106 IM. HELENY BECHLEROWEJ WE WROCŁAWIU

Przedszkole Nr 106 im. Heleny Bechlerowej ogłasza przetarg

 • Adres: 51-319 Wrocław, ul. Sycowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 798 67 51 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 106 im. Heleny Bechlerowej
  ul. Sycowska 9
  51-319 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 67 51, fax. -
  REGON: 93011325300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkole106.edu.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI RESTAURACYJNE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 106 IM. HELENY BECHLEROWEJ WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  USŁUGI RESTAURACYJNE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 106 IM. HELENY BECHLEROWEJ WE WROCŁAWIU Przedmiotem zamówienia jest organizacja kompleksowej usługi żywienia zbiorowego w Przedszkolu nr 106 z siedzibą we Wrocławiu (51-319) przy ul. Sycowskiej 9 polegającej na dostawie i wydawaniu całodziennego wyżywienia, we własnych naczyniach szklanych Wykonawcy, dla maksymalnie 125 dzieci a średnio 85 dzieci dziennie wg zasad zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty”. 11.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1. SIWZ; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 7.8. SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach