Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1003D na odcinku od m. Kozie Doły do m. Kotla

Powiat Głogowski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, Sikorskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 282 801 , fax. 767 282 817
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Głogowski
  Sikorskiego 21
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 767 282 801, fax. 767 282 817
  REGON: 39065211100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.glogow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1003D na odcinku od m. Kozie Doły do m. Kotla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia „Remont drogi powiatowej nr 1003D na odcinku od m. Kozie Doły do m. Kotla”. Zakres zamówienia: remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1003D na odcinku od m. Kozie Doły do m. Kotla – 2.046 mb, w tym frezowanie i wykonanie nowej nakładki bitumicznej ok 12.360 m2. 2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: - Załącznik nr 3 – projekt umowy, - Załącznik nr 8 – szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), - Załącznik nr 9 – przedmiar robót, - Załącznik nr 10 – projekt tymczasowej organizacji ruchu, - Załącznik nr 11 – dokumentacja do zgłoszenia robót, - Załącznik nr 12 – zgłoszenie AB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Zamawiający ustalił: 24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a)wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; b)Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej; c)oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. d)w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza; e)Dokumenty, z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; f)dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach