Przetargi.pl
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z kominami budynku mieszkalnego Ogorzelec 80

Gmina Kamienna Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 48756106292 , fax. 75 744 28 57
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamienna Góra
  al. Wojska Polskiego 10
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 48756106292, fax. 75 744 28 57
  REGON: 23082132200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakamiennagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa konstrukcji dachu wraz z kominami budynku mieszkalnego Ogorzelec 80
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym Ogorzelec 80 ( działka nr 141) dotyczących: a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych jak: rozbiórka istniejącej konstrukcji płaskiego dachu, pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, ścian, filarów, kominów, elementów stropów itp., b) robót żelbetowych w zakresie wykonania słupów, belek, wieńców, podciągów na poddaszu budynku, c) robót murowych, tynkarskich w zakresie wykonania ścian poddasza, kominów, tynków w budynku, d) robót konstrukcyjnych w zakresie wykonania nowej konstrukcji drewnianej dwuspadowego dachu z uwzględnieniem montażu murłat, płatew, słupów, mieczy, krokwi, itp., e) robót nowego pokrycia dachu blachodachówką wraz z opierzeniem, rynnami i rurami spustowymi, f) robót montażowych wykonania przewodów wentylacyjnych i brakującej wentylacji w mieszkaniach, g) robót ciesielskich poprzez wymianę lub wzmocnienie belek stropowych oraz robót izolacji stropów, h) robót konserwacyjnych w zakresie impregnacji istniejących belek stropowych nad II p, i) robót wykończeniowych jak montaż wyposażenia – osadzenie włazu dachowego, drzwiczek wyciorowych, kratek wentylacyjnych, montaż instalacji odgromowej z przyłączeniem do istniejących uziemień, uzupełnienie tynków, malowanie nowych elementów, j) innych robót związanych z wykonaniem w.w przedsięwzięcia, dokonaniem odbioru i uprzątnięciem placu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000,00 zł trzy tysiące złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach