Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego w sezonie 2019/2020 – Obręb Kotla i Obręb Jerzmanowa

Powiat Głogowski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, Sikorskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 282 801 , fax. 767 282 817
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Głogowski
  Sikorskiego 21
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 767 282 801, fax. 767 282 817
  REGON: 39065211100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.glogow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego w sezonie 2019/2020 – Obręb Kotla i Obręb Jerzmanowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego w sezonie 2019/2020” w podziale na części, polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich w sezonie 2019/2020, w rozbiciu na odcinki i standardy określone w części II pn. Zasady odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich, w podziale na niżej wymienione części zamówienia: CZĘŚĆ I – OBRĘB JERZMANOWA długość dróg powiatowych zamiejskich przewidziana do (zud) wynosi: 21.521,00 m III STANDARD 11.213,00 [m] IV STANDARD 8.869,00 [m] V STANDARD 1.439,00 [m] CZĘŚĆ II – OBRĘB KOTLA długość dróg powiatowych zamiejskich przewidziana do (zud) wynosi: 33.252,00 m III STANDARD 4.235,00 [m] IV STANDARD 16.040,00 [m] V STANDARD 12.977,00 [m] Na zakres rzeczowy zadania składa się zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego o łącznej długości 54 773,00 m, w rozbiciu na odcinki i standardy określone w Specyfikacjach część II pn. „Zasady odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich”. Zakres prac dla danej części określony został w załącznikach do SIWZ. Dla każdej z części warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia są jednakowe. Poszczególne obręby różnią się tylko długością poszczególnych dróg oraz standardem zimowego utrzymania dróg oraz związanym z tym m.in. czasem reakcji na rozpoczęcie usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -Część I – Obręb Jerzmanowa – 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) -Część II – Obręb Kotla – 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a)wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Formularz ofertowy należy wypełnić w zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę. b)oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ -W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. c)w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza; d)Dokumenty, z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; e)dowód wniesienia wadium,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach