Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs z podziałem na zadania: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Rudy przy ulicy Raciborskiej 17. Zadanie 2. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40. Zadanie 3. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.

Gmina Kuźnia Raciborska ogłasza przetarg

 • Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 191 224 , fax. 324 191 432
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kuźnia Raciborska
  ul. Słowackiego 4
  47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie
  tel. 324 191 224, fax. 324 191 432
  REGON: 52798300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuzniaraciborska.pl; http://kuznia-raciborska.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs z podziałem na zadania: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Rudy przy ulicy Raciborskiej 17. Zadanie 2. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40. Zadanie 3. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska ” z podziałem na zadania (części ): Zadanie 1. Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Rudy przy ulicy Raciborskiej 17. Zakres prac obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, - docieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej - docieplenie od dołu stropu nad piwnicą, - docieplenie stropodachu bryły głównej budynku oraz przybudówki wraz z wykonaniem nowego wierzchniego pokrycia dachowego, - wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi, - malowanie wszystkich ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnątrz budynku, - wymiana stolarki okiennej piwnicznej, - remont tarasu i schodów zewnętrznych, wymiana balustrad, - wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami, - wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł na pellet (biomasę), - montaż powietrznych pomp ciepła zeciepła ze zbiornikami CWU 270l każda, oraz doprowadzenie ciepłej wody do wszystkich urządzeń, - wymiana części instalacji wody zimnej i ciepłej, - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym, - wymiana istniejących przewodów elektrycznych, - wymiana oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, - rozbudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej, - wykonanie nowej instalacji odgromowej, - wykonanie pomiarów oraz prób. Zadanie 2. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40. Zakres prac obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, - docieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej - docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego wierzchniego pokrycia dachowego, - docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej, - malowanie dachu - wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi, - wymiana stolarki okiennej piwnicznej, - wymiana istniejących bram garażowych wozów strażackich, - wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych, - malowanie wszystkich ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnątrz budynku, - wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł węglowy 5 klasa retortowy moc 50 kW wraz z wyposażeniem do podłączenia kotła, - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami, - wymiana istniejących przewodów elektrycznych, - wymiana oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, - wymiana rozdzielni elektrycznej, - wykonanie nowej instalacji odgromowej, - wykonanie pomiarów oraz prób. Zadanie 3. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2. Zakres prac obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, - docieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej - docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego wierzchniego pokrycia dachowego, - docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej, - malowanie dachu - wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi, - wymiana stolarki okiennej piwnicznej, - wymiana istniejących bram garażowych wozów strażackich, - wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych, - malowanie wszystkich ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnątrz budynku, - wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł węglowy 5 klasa retortowy moc 50 kW wraz z wyposażeniem do podłączenia kotła, - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym, - wymiana istniejących przewodów elektrycznych wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami, - wymiana oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego, - wymiana rozdzielni elektrycznej, - wykonanie nowej instalacji odgromowej, - wykonanie pomiarów oraz prób. UWAGA! Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Przedmiot zamówienia określony został szczegółowo w dokumentacjach projektowych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, odrębnie dla każdego z w/w zadań, które to dokumenty stanowią załącznik nr 8.1 do SIWZ, załącznik nr 8.2 do SIWZ i załącznik nr 8.3 do SIWZ. Przedmiot umowy winien być wykonany przy uwzględnieniu przepisu art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne, powinni móc korzystać z budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 2) przedmiar robót, dokumentacja techniczna, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - stanowiące załączniki nr 8.1, 8.2 i 8.3 do SIWZ; 3) wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem publicznym. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i przygotowawczych, które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia objętych niniejszym zamówieniem, a w szczególności zorganizowanie placu budowy wraz zapewnieniem energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich; 2) wykonanie wszelkich innych robót, przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień, badań (w tym laboratoryjnych), sprawdzeń, pomiarów, czynności, obowiązków i wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót), 3) roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych i innych instytucji; 4) do obowiązku wybranego w toku postępowania Wykonawcy należało będzie sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, p.poż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru), 2) wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215), Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. z 2020 Dz.U. poz.282), 3) wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki, kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zadeklarowana przez Wykonawcę cena ofertowa musi zawierać wszelkie czynności I koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające z zapisów dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ z załącznikami, celu inwestycji obowiązujących przepisami prawa, zasad wiedzy technicznej, zasad sztuki budowlanej, przyjętych dobrych zwyczajów w realizacji tego typu zamówienia oraz innych czynności niezbędnych dla właściwej realizacji zadania, 5) wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki (w tym odpadów niebezpiecznych), kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania terenu prowadzenia robót). Wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów: 1) powstałe w wyniku prac odpady budowlane winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797), 2) Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska, 3) materiały z rozbiórki winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utylizacją) ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu umownym, 4) Wykonawca jako wytwórca odpadów odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie odpadów z rozbiórki. Rozwiązania równoważne. Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć jako przykładowe i służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta - rozpatrywać je należy łącznie ze słowem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji przetargowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ (i w załączonych do niej dokumentach). Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę winien być wykonywany następujący zakres prac: - prace związane z docieplaniem ścian zewnętrznych, - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę dotyczy osób, które w trakcie realizacji zamówienia wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy więc osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności określone przez Zamawiającego, tj. do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób, które wykonują czynności określone przez Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia tj.: 1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: a) zadanie 1: 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych, 00/100) b) zadanie 2: 12.000,00 PLN (dwanaście tysięcy złotych, 00/100) c) zadanie 3: 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych, 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2020 r. do godz. 09.00. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna składać się z: 1) formularza ofertowego - zgodnego z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ składającego się z: - załącznika 1.1. Formularz ofertowy na zadanie 1; - załącznika 1.2. Formularz ofertowy na zadanie 2; - załącznika 1.3. Formularz ofertowy na zadanie 3; 2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwanego dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnego z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ; 3) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – zgodnego z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy; 4) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2. podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z zapisów we właściwym rejestrze lub z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5) W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna – kserokopia dowodu wniesienia wadium (oryginał należy złożyć w kasie Urzędu - pokój nr 8). W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach