Przetargi.pl
,, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W LEŚNICY W RAMACH STANDARYZACJI OBIEKTU"

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 47-150 Leśnica, Ul. Kozielska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 461 52 16 wew. 31 , fax. 77 461 52 16 wew. 31
 • Data zamieszczenia: 2020-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
  Ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica, woj. opolskie
  tel. 77 461 52 16 wew. 31, fax. 77 461 52 16 wew. 31
  REGON: 36228130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpolesnica.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Placówka Oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W LEŚNICY W RAMACH STANDARYZACJI OBIEKTU"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegający na przebudowie pomieszczeń części budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy w ramach standaryzacji obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę, zawierający niezbędne dane. Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.zpolesnica.bip.gov.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ – grupa kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach