Przetargi.pl
05240 - Buforowa - Budowa parkingu przy kościele

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36
  50-059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 20568529000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wi.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  05240 - Buforowa - Budowa parkingu przy kościele
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy krawędzi jezdni ul. Buforowej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagodzińską na działkach drogowych nr 104, AM-1, obręb Jagodno, nr 8/2, 9/2, 12/2, AM-16, obręb Wojszyce, stanowiących zasób Gminy Wrocław, w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Miejsca postojowe w układzie prostopadłym do jezdni planuje się wykonać w dwóch grupach po 10 stanowisk postojowych na północ i południe od skrzyżowania z ul. Jagodzińską – wg planu koncepcyjnego – załącznik PFU nr 1 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od uzyskania mapy do celów projektowych, opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, pozwolenia na budowę, poprzez realizację robót budowlanych wraz z dostawą i wbudowaniem materiałów, wykonaniem dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.wi.wroc.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach