Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO - KOSIARKI FRONTALNEJ, KOSIARKI BOCZNEJ ORAZ ZMIENNOKOMOROWEJ PRASY ZWIJAJĄCEJ DLA STACJI BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W RADOMIERZU

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.upwr.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30000-euro/dostawy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO - KOSIARKI FRONTALNEJ, KOSIARKI BOCZNEJ ORAZ ZMIENNOKOMOROWEJ PRASY ZWIJAJĄCEJ DLA STACJI BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W RADOMIERZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu rolniczego - kosiarki frontalnej, kosiarki bocznej oraz zmiennokomorowej prasy zwijającej dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamienienia. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. zamówienie jest podzielone na części: Część 1 – Maszyny rolnicze (Kosiarka frontalna dyskowa, Kosiarka dyskowa) Część 2 – Maszyny rolnicze (Zmiennokomorowa prasa zwijająca)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a1. Na ofertę składają się: b) wypełniony formularz ofertowy sporządzony - wg załącznika nr 1 do SIWZ, c) Parametry techniczne- wg załącznika nr 1a do SIWZ, Ponadto, wraz z ofertą należy złożyć: a) oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt. 7.1, 7.2, 7.3 SIWZ, b) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów w oryginale -wg załącznika 3a do SIWZ, c) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych dostaw - jeśli dotyczy, 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Dokumenty, jakie Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem to: • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składany na wezwanie Zamawiającego, • wykaz dostaw wraz z dowodami, składany na wezwanie Zamawiającego, • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 3) W przypadku oferty składanej wspólnie, każdy z Wykonawców osobno składa: • oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 siwz, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej • zobowiązanie podmiotu trzeciego. 4) W przypadku oferty składanej wspólnie Wykonawcy składają razem: • formularz ofertowy, (zał. nr 1 i 1a do SIWZ), • wykaz dostaw w wraz z dowodami,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach