Przetargi.pl
Zakup maszyn rolniczych: zgrabiarki karuzelowej, przetrząsacza karuzelowego oraz zawieszonej owijarki do bel okrągłych na potrzeby Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 18670000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup maszyn rolniczych: zgrabiarki karuzelowej, przetrząsacza karuzelowego oraz zawieszonej owijarki do bel okrągłych na potrzeby Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup maszyn rolniczych: zgrabiarki karuzelowej, przetrząsacza karuzelowego oraz zawieszonej owijarki do bel okrągłych. Przewidywany zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się: 1) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami umożliwiającymi dokonanie oceny ofert w kryteriach (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) parametry techniczne przedmiotu zamówienia wg załącznika . nr 6 do SIWZ, Ponadto wraz z ofertą należy złożyć: 3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 i 2 SIWZ. (załącznik nr 2 i 2a do SIWZ) 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3a do SIWZ), jeżeli dotyczy, 5) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 6) oświadczenia umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach - na formularzu oferty. Na ofertę składają się: a) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną