Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa różnych artykułów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa różnych artykułów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Mącznej 3. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV: 39224330-0 wiadra; 39224350-6 śmietniczki; 39525800-6 ściereczki do czyszczenia; 39224300-1 miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39224310-4 szczotki toaletowe; 34928480-6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci 39812400-1 zmiotki. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy do centralnego magazynu gospodarczego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3. Towar przeznaczony będzie na potrzeby domów pomocy społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Kaletniczej 8, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68 oraz dziennych domów pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11, ul. Kościuszki 67, ul. Żeromskiego 37 i ul. Skwierzyńskiej 23/2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – rodzaj, opis i ilość zamawianych towarów zawarty jest we wzorze Kalkulacji cenowej, który jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część. Wykonawca wykona zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39224330-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach