Przetargi.pl
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - postępowanie II

Gmina Żórawina ogłasza przetarg

 • Adres: 55-020 Żórawina, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 165 157 , fax. 717 234 900
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żórawina
  ul. Kolejowa 6
  55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie
  tel. 713 165 157, fax. 717 234 900
  REGON: 93193514100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - postępowanie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w zakresie budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojkowice, gmina Żórawina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 153/3, 153/4, Am-1, obręb Wojkowice, gmina Żórawina. Na terenie działek nr 153/3 i 153/4 zrealizowana zostanie świetlica wiejska - obiekt usługowy. Będzie to budynek wolnostojący, o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, kryty dachem stromym, dwuspadowym, symetrycznym, o nachyleniu połaci 45o. Obiekt wyposażony będzie w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej, instalację wentylacji mechanicznej oraz instalację ogrzewania nadmuchowego w oparciu o powietrzną pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Woda opadowa z dachu budynku oraz woda deszczowa z miejsc postojowych na terenie inwestycji odprowadzona będzie poprzez układ instalacji kanalizacji deszczowej, do zbiornika retencyjnego d=1200 mm, gł. 2,5 m z kręgów betonowych w południowo-wschodnim narożniku działki. Wejście i wjazd na teren posesji odbywać się będzie od strony północnej, z ulicy lokalnej (ul. Leśna)- dz. nr 76, cz. dz. nr 72/5 i cz. dz. nr 153/3. W północnej części działki powstanie plac manewrowy obejmujący 2 miejsca postojowe w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. W narożu północno-zachodnim zlokalizowane będzie miejsce gromadzenia odpadków stałych. Od strony południowej i zachodniej powstanie taras rekreacyjny. Pozostała część terenu przeznaczona będzie na zieleń rekreacyjną, wypełniona będzie trawnikami i kompozycjami roślinnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu – postępowanie II, na rachunek Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich oddział Żórawina nr 67 9574 1028 2002 0013 0013 0004. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium dotyczy przedmiotowego zamówienia. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach