Przetargi.pl
Utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankowych położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6414400, 6414408 , fax. 746 414 404
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
  ul. Matejki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6414400, 6414408, fax. 746 414 404
  REGON: 89105084100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankowych położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankowych położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Zakres rzeczowy: Gmina Wałbrzych: 294 przystanki, w tym 161 wiat, 204 kosze na odpady, 39 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, 103 podświetlane gabloty reklamowe oraz 47 podświetlonych gablot na rozkłady jazdy. Pozostałe gminy: 159 przystanków wyposażonych w tabliczki rozkładowe na terenie Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Głuszyca, Gminy Walim, Gminy Mieroszów, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Stare Bogaczowice. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego: - na terenie Gminy Wałbrzych: 5 dodatkowych przystanków, 10 wiat przystankowych, 10 koszy na odpady, 10 podświetlanych gablot reklamowych, - na terenie pozostałych gmin z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (także gmin, z którymi porozumienie zostanie zawarte po podpisaniu umowy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego):20 dodatkowych przystanków. 1. Zakres usług realizowanych przez Wykonawcę w ramach ryczałtu na terenie Gminy Wałbrzych obejmuje: 1. bieżącą kontrolę stanu technicznego konstrukcji i wyposażenia przystanków wraz ze wszystkimi elementami ich wyposażenia tj. oznakowanie pionowe i poziome, wiaty, ławki, tabliczki na rozkłady jazdy, gabloty reklamowe z oświetleniem, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, kosze na odpady, rozkłady jazdy, bariery drogowe z siedziskami, urządzenia oświetlenia wiat, 2. konserwację, naprawę i wymianę wszystkich elementów wyposażenia przystanków poprzez niezwłoczną likwidację stwierdzonych uszkodzeń i zniszczeń powstałych na skutek wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił przyrody lub zużytych w sposób naturalny. Naprawa każdego siedziska bariery drogowej polega na: usunięciu pozostałych elementów poprzecznych siedziska, zeszlifowaniu pozostałości spawów oraz montażu nowych 6 poprzeczek wykonanych ze stali nierdzewnej o przekroju Ø 20 mm w barierce drogowej poprzez wywiercenie w niej otworów, zamontowanie poprzeczek i wykonanie spawów gwarantujących trwałe zamontowanie elementów siedziska, 3. konserwację, naprawę i wymianę oznakowania pionowego poprzez niezwłoczną likwidację stwierdzonych uszkodzeń i zniszczeń powstałych na skutek wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił przyrody lub zużytych w sposób naturalny, 4. bieżące umieszczanie i ściąganie rozkładów jazdy, schematów, ogłoszeń oraz innych materiałów i informacji dostarczonych przez Zamawiającego, 5. bieżące usuwanie nielegalnych reklam i zmywanie malunków /graffiti/ z urządzeń infrastruktury przystankowej, bieżące usuwanie drobnych zabrudzeń wiaty, ławki, słupka, kosza, tablicy (nie wymagających mycia całej wiaty przystankowej), 6. ustawianie przystanków tymczasowych wraz z ich wyposażeniem /oznakowanie, kosz na odpady, tabliczka na rozkłady jazdy, rozkłady jazdy/, 7. serwis 39 sztuk tablic dynamicznej informacji pasażerskiej polegający na naprawie, czyszczeniu i konserwacji urządzeń, 8. wykonanie dodatkowego oświetlenia 4 wiat przystankowych 4 gablot na rozkłady jazdy wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej; oświetlenie powinno być wykonane w technologii LED przy zastosowaniu modułów LED (po 7-8 modułów na jeden moduł wiaty) montowanych do konstrukcji dachu wiaty; pojedynczy moduł LED powinien posiadać moc min. 0,72 W, zastosowane powinny być moduły wodoodporne (klasa IP 68) o zimnej barwie światła (8000k); dodatkowo wiata powinna zostać wyposażona w odpowiedni zasilacz (klasa IP 67), 9. oznakowanie poziome przystanków w liczbie do 150 sztuk, znak P-17 „linia przystankowa” wykonana powinna zostać z: - materiału cienkowarstwowego z dodatkiem mikrokulek szklanych odblaskowych, minimalna grubość oznakowania powinna wynosić 0,5 mm, w liczbie do 150 szt., oznakowanie ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.). 10. montaż i demontaż koszy na odpady w liczbie do 10 sztuk /montaż do wiaty lub podłoża/, 11. demontaż, transport i złomowanie wiat przystankowych w liczbie do 5 sztuk, 12 czyszczenie i konserwacja elementów przystanków wykonanych ze stali nierdzewnej (elementów wiat i barierek drogowych z siedziskami), prace polegają na dwukrotnej (w trakcie trwania umowy) ręcznej lub mechanicznej renowacji, pielęgnacji i konserwacji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej z zastosowaniem preparatów do stali szlachetnej zalecanych przez producenta wiat przystankowych, - w liczbie 20 przystanków z barierami drogowymi z siedziskami oraz 110 wiat przystankowych (jednorazowo), 13. mycie koszy na odpady (na przystankach bez wiat przystankowych), w liczbie do 50 szt. (jednorazowo), 14. zewnętrzne mycie punktów sprzedaży biletów położonych przy ul. Głównej i ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu, czterokrotnie w trakcie trwania umowy, mycie punku sprzedaży polega na ręcznym usunięciu różnego rodzaju zabrudzeń (pozostałości taśm, kleju itp.) oraz mechanicznym myciu powierzchni zewnętrznych obiektów łącznie z ręcznym myciem szyb oraz osuszeniu, 15. przeniesienie dwóch wiat przystankowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz odtworzeniem nawierzchni chodników, w nowe lokalizacje na terenie Gminy Wałbrzych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 16. renowacja ławek wiat przystankowych, polegająca na demontażu desek, w ich miejscu montażem nowych desek, oszlifowaniu i powtórnym dwukrotnym lakierowaniu lakierem bezbarwnym i ponownym montażu, w liczbie do 30 sztuk wiat przystankowych, 17. mycie infrastruktury przystankowej w liczbie 160 sztuk przystanków miesięcznie, tj. do 1920 sztuk w okresie obowiązywania umowy, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Mycie przystanku polega na ręcznym usunięciu różnego rodzaju zabrudzeń (pozostałości taśm, kleju itp.) oraz mechanicznym myciu wszystkich urządzeń przystankowych: wiaty (wraz z czyszczeniem i myciem rynienek odpływowych), kosze, ławki, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej (również wewnątrz), elektryczne tablice rozdzielcze - środkami chemicznymi odpowiednimi do rodzajów mytych urządzeń (bez dodatków chloru, soli, kwasów i wybielaczy) oraz ich osuszeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby przystanków do umycia w danym miesiącu – w tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do umycia większej liczby przystanków w kolejnych miesiącach, 18. utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej: a. prace utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych należy wykonywać na całej ich długości, wewnątrz wiaty oraz w obrębie do 3 m za przystankiem, jeśli warunki terenowe pozwalają na to oraz pół metra jezdni przylegającej do przystanku: b. na przystankach komunikacyjnych z zatoką: na całej długości zatoki i szerokości chodnika wraz z zatoką, c. na przystankach komunikacyjnych bez zatoki: na długości 7,5 m od słupka przystankowego w obu kierunkach i na całej szerokości chodnika wraz z jezdnią przyległą do krawężnika, d. na przystankach komunikacyjnych bez zatoki z oznakowaną linią P17: na całej długości linii i całej szerokości chodnika, e. prace z zakresu utrzymania czystości na pętli autobusowej, czyli terenu przeznaczonego do manewrowania autobusem oraz czasowego postoju, obejmuje także oczyszczanie pół metra jezdni przy krawężniku. f. zakres prac wykonywanych w ramach utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, w tym na pętlach autobusowych w dniach, w których nie występują opady śniegu lub gołoledź: - sprzątanie nawierzchni przystanku poprzez zbieranie śmieci i zamiatanie, - opróżnianie koszy na śmieci, - wykaszanie traw i chwastów, - odchwaszczanie. g. prace wykonywane w ramach utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, w tym na pętlach autobusowych w dniach, w których nie występują opady śniegu lub gołoledź, należy wykonywać od poniedziałku do niedzieli (7 dni w tygodniu), przy czym prace porządkowe należy zakończyć do godz. 6.00. h. zakres prac wykonywanych w ramach utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych w tym na pętlach autobusowych w dniach, w których występują opady śniegu i po dniach w którym wystąpiły opady lub gołoledź: - odśnieżanie nawierzchni przystanków komunikacyjnych oraz usuwanie oblodzeń, - posypywanie nawierzchni przystanków komunikacyjnych materiałem szorstkim, - usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych z infrastruktury przystankowej, - bieżące usuwanie zalegającego śniegu z dachów wiat przystankowych, - opróżnianie koszy na śmieci, - zbieranie śmieci. i. odśnieżanie polega na odgarnianie śniegu poza obręb przystanku i składowanie go w pryzmach w sposób nieutrudniający dostępu do przystanku i infrastruktury przystankowej oraz w sposób nieutrudniający wsiadanie i wysiadanie z autobusów, zabrania się zgarniania śniegu do zatoki autobusowej lub na jezdnię. j. prace wykonywane w ramach utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, w tym na pętlach autobusowych w dniach, w których występują opady śniegu lub gołoledź, należy wykonywać codziennie (7 dni w tygodniu) wg schematu: k. likwidację śliskości nawierzchni i gołoledzi należy rozpocząć niezwłocznie po ich nastąpieniu, przy czym usunięcie skutków śliskości nawierzchni i gołoledzi należy zakończyć nie później niż 4 godziny od ich wystąpienia, l. odśnieżanie nawierzchni należy rozpocząć już w trakcie opadów w celu zapewnienia bezpiecznego wsiadania do i wysiadania z autobusów, przy czym odśnieżanie należy zakończyć nie później niż 8 godzin od zaprzestania opadów. Nie dopuszcza się odśnieżania do zatok przystankowych oraz na jezdnię oraz składowania śniegu pod tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz przy wiatach przystankowych. Zabrania się wykorzystywania tj. wkładania do koszy na odpady worków z wyjątkiem koszy na odpady zamontowanych na przystankach przy ul. Gagarina i Ratuszowej. 2. Zakres usług realizowanych przez Wykonawcę w ramach ryczałtu na terenie gmin ościennych obejmuje: 1. bieżącą kontrolę stanu technicznego oraz konserwację, naprawę i wymianę na nowe tabliczek przeznaczonych na rozkłady jazdy, 2. bieżące umieszczanie i ściąganie rozkładów jazdy oraz innych materiałów i informacji dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w materiały niezbędne do realizacji umowy. Wartość zakupionych materiałów przeznaczonych na naprawę i utrzymanie urządzeń przystankowych dla robót objętych ryczałtem nie może przekroczyć 36.000,00 zł brutto z VAT w okresie trwania umowy. Zamawiający wymaga w celu łatwiejszego kontaktu z Wykonawcą wyposażenia pracownika z nadzoru w telefon komórkowy i dostęp do poczty e-mail. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o zmianach numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dyżurów telefonicznych od godz. 6:00 do godz. 22:00 we wszystkie dni tygodnia, gwarantujących stały kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym oraz Strażą Miejską, Policją i Urzędem Miejskim w Wałbrzychu. Wykonawca ma obowiązek od godz. 6:00 do godz. 22:00 we wszystkie dni tygodnia (do 1 godziny od otrzymania zgłoszenia), do usuwania w trybie natychmiastowym zagrożeń spowodowanych uszkodzeniem wiat i innych urządzeń przystankowych na skutek kolizji drogowych, wandalizmu lub działania sił przyrody, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na przystanku - zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego, Straż Miejską, Policję i Urząd Miejski - lub zabezpieczenie ich, w razie braku możliwości natychmiastowego usunięcia zagrożeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 70 1020 3668 0000 5802 0430 1917 z zaznaczeniem na przelewie: „Przetarg – Utrzymanie przystanków”. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Wadium wnoszone w formie określonej w zdaniu pierwszym musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Art. 46 ust. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy – aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz. 567). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia Wykonawca, który będzie realizować zamówienie w części na które wymagane jest posiadanie ww. uprawnień. Warunek nie dotyczy Wykonawcy, który będzie wykonywał przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym przypadku Wykonawca przedkłada oryginał oświadczenia o niezastosowaniu w stosunku do Wykonawcy ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, złożenia oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2). 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wykonywać będzie przedmiot umowy z udziałem podwykonawców do złożenia oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2) – dot. podwykonawców znanych na dzień złożenia oferty. 4. Wykonawca w ofercie ma wpisać dane dot. podwykonawców znanych na dzień składania oferty oraz zakres podwykonawstwa. 5. GRUPA KAPITAŁOWA (art. 24 ust. 11 Ustawy) Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 [informacja z otwarcia ofert], przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ. 6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową w złotych brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, informację, którą część zamówienia Wykonawcą zamierza powierzyć podwykonawcy, 2) oświadczenia i zobowiązania wymienione w rozdziale V, (załącznik nr 2/zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a Ustawy) 3) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa w przypadkach określonych w SIWZ, 4) formularz cenowy, wykaz stawek i narzutów ( jeśli jest wymagany), 5) dowód wpłaty /wniesienia wadium. 7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów lub oświadczeń przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach