Przetargi.pl
Żwirowanie dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024

Gmina Michałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-050 Michałowo, ul. Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 131 777 , fax. 857 131 777
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowo
  ul. Białostocka 11
  16-050 Michałowo, woj. podlaskie
  tel. 857 131 777, fax. 857 131 777
  REGON: 50659438000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Żwirowanie dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie żwirowania dróg gminnych o łącznej długości 5.270mb w ramach ,,Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024” na terenie Gminy Michałowo, do realizacji w miejscowościach: a) Obręb Krynica –dz. nr geod. 143 – długość 900mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu b) Obręb Pieńki –dz. nr geod. 257 – długość 500mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu c) Obręb Michałowo ul. Kamiennobrodzka –dz. nr geod. 292 – długość 60mb, szerokość 3m, grubość 20cm po zagęszczeniu d) Obręb Michałowo ul. Rolnicza –dz. nr geod. 378 – długość 250mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu e) Obręb Kobylanka –dz. nr geod. 369 – długość 260mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu f) Obręb Bachury –dz. nr geod. 115/1 – długość 280mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu g) Obręb Kuchmy –dz. nr geod. 164 – długość 190mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu h) Obręb Kazimierowo –dz. nr geod. 202 – długość 270mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu i) Obręb Planty –dz. nr geod. 144,145 – długość 650mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu j) Obręb Mościska –dz. nr geod. 176 – długość 120mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu k) Obręb Hieronimowo –dz. nr geod. 90/1 – długość 170mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu l) Obręb Kopce –dz. nr geod. 381 – długość 300mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu m) Obręb Pieńki –dz. nr geod. 226, 221/3 – długość 230mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu n) Obręb Kazimierowo –dz. nr geod. 153 – długość 1800mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu o) Obręb Michałowo-Kolonia –dz. nr geod. 149 – długość 130mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu p) Obręb Ciwoniuki –dz. nr geod. 421 – długość 120mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu q) Obręb Bołtryki –dz. nr geod. 190/24 – długość 460mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu r) Obręb Bołtryki –dz. nr geod. 255/1 – długość 200mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu. Roboty drogowe polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni na szerokości ok. 5,0m, zakupie i dowozie żwiru wielofunkcyjnego - drogowego, nawierzchnia żwirowa zgodna z Polską Normą PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz WT-4 2010 Wymagania Techniczne ,,Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”, o uziarnieniu 0-31.5 mm i wyprofilowaniu żwirowanej nawierzchni drogi. Powyższe drogi przeznaczone będą do utwardzenia poprzez powierzchniowe utrwalenie (wskaźnik zagęszczenia podbudowy żwirowej 0,99). Zamawiający w razie wątpliwości zgodności mieszanki kruszywa naturalnego (żwiru) z w/w normą ma prawo zażądać sprawdzenia z badania mieszanki kruszywa na każdym etapie realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy wyniki badań mieszanki kruszyw (dwie próbki z każdej z dróg). Próbki będą pobierane w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz oferty, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Kosztorys ofertowy - sporządzony wg przedmiarów, metodą kalkulacji uproszczonej. c)Pełnomocnictwo składa się w formie właściwej dla dokonywanej czynności, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Co do zasady - pełnomocnictwo zarówno do złożenia oferty, do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i do wnoszenia środków ochrony prawnej składa się w formie pisemnej. d)W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach