Przetargi.pl
Zakup wyposażenia technicznego strażaków w ramach realizacji projektu pn. „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa – Polska 2014-2020

Gmina Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg

 • Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 428 155, , fax. 857 197 147
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzyniewo Duże
  ul. Białostocka 25
  16-002 Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie
  tel. 857 428 155, , fax. 857 197 147
  REGON: 50659250000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia technicznego strażaków w ramach realizacji projektu pn. „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa – Polska 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia technicznego strażaków w ramach realizacji projektu pn. „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa – Polska 2014-2020. 2. Zamówienie podzielone jest na pięć części/zadań: 1) Zakup specjalnej odzieży bojowej/ratowniczej dla strażaków (10 szt.), 2) Zakup specjalnej odzieży strażackiej (60 zestawów), 3) Zakup rękawic technicznych wielozadaniowych (60 par), 4) Zakup zdalnego systemu oświetlenia terenu (1 zestaw), 5) Zakup defibrylatorów (3 szt.). 3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów i nazw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, 18444110-7 Hełmy 18832000-0 Obuwie specjalne 18424000-7 Rękawice 31122000-7 Jednostki prądotwórcze 33182100-0 Defibrylatory 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia dotyczące wszystkich części postępowania zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 6. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 7. Dostarczone przedmioty w ramach realizacji niniejszego zamówienia w przypadku każdej części, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii. 8. Jeżeli w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SIWZ. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów musza być na poziomie nie niższym niż opisane w SIWZ. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na calu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego. 9. Zamawiający, w przypadku zadania/części I, II, III i IV wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną dostawę. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. 15 SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”, natomiast w przypadku części V wymaga udzielenia co najmniej 8 letniej gwarancji za wykonawcą dostawę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg. załącznika nr 5 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postepowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach