Przetargi.pl
Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 16-424 Filipów, Ul. Garbaska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 506 358 204
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
  Ul. Garbaska 1
  16-424 Filipów, woj. podlaskie
  tel. 506 358 204
  REGON: 20002520600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gokis.filipow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa małego placu zabaw w centrum Filipowa. Zakres zamówienia obejmuje: budowę placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej w parku przy Placu Stefana Batorego w Filipowie poprzez wyposażenie w: - urządzenia zabawowe (wielofunkcyjny zestaw zabawowy – 1 kpl, bujaki – 3 szt., piaskownica – 1 szt., huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem – 1 szt.), - tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt., - ławki – 2 szt., - kosz na śmieci – 1 szt., - wykonanie ogrodzenia panelowego, - wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informującej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany i przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Dołączony przedmiar pełni funkcję pomocniczą zamówienia. Wykonawca ma obowiązek skalkulowania ceny oferty w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ: projekt budowlany oraz specyfikację techniczną, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Cenę dla całej inwestycji należy skalkulować na podstawie kalkulacji własnej wynikającej z dołączonych dokumentów. Jeżeli występuje rozbieżność w opisie przedmiotu zamówienia pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji technicznej. 3. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji niniejszej umowy, a które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca robót budowlanych może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego, wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie. 4. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustaw, aktualnymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych materiałów, certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. 7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 8. Przedmiot zamówienia określony został we wspólnym słowniku zamówień następującymi kodami i nazwami: 45000000-7 Roboty budowlane 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 30195000-2 Tablice 45223810-7 Konstrukcje gotowe 9. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125): • Wszystkie czynności pracowników fizycznych wykonujących prace fizyczne związane z realizacją robót budowlanych 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ). 2. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika, Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji. - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV SIWZ, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://gokis.filipow.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. W/w oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach